D.Malaškevičius paskirtas pirmuoju Vyriausybės vicekancleriu
Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Ma­laš­ke­vi­čius ta­po pir­muo­ju Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­riu.

Tai ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je.

Tai po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gy­bė.

Prieš po­rą die­nų fak­tą apie D.Ma­laš­ke­vi­čiaus dar­bą Vy­riau­sy­bė­je BNS pa­tvir­ti­no prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ta­čiau ne­įvar­di­jo kon­kre­čios par­ei­gy­bės.

D.Ma­laš­ke­vi­čius tar­ny­bą vi­daus tar­ny­bos sis­te­mo­je pra­dė­jo 1995 me­tais. Nuo 2011 me­tų pa­bai­gos jis bu­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­ku. Nuo 2015 me­tų par­ei­gū­nas dir­bo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju. S.Skver­ne­lis yra ėjęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas.