D. Kutraitė traukiasi iš premjero konsultantės pareigų
Prem­je­ro kon­sul­tan­tė vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais Da­lia Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė tre­čia­die­nį pa­si­trau­kė iš uži­ma­mų par­ei­gų.

„Ka­te­go­riš­kai at­me­tu vi­sus ži­niask­lai­do­je man me­ta­mus įta­ri­mus. Nie­ka­da ne­pri­ta­riau ir ne­si­nau­do­jau val­džios tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis sa­vo as­me­ni­niams in­te­re­sams ten­kin­ti. Šiuo me­tu nei aš, nei ar­ti­miau­sie­ji ma­no šei­mos na­riai nė­ra su­si­ję su jo­kia vie­šų­jų ry­šių įmo­ne. Ta­čiau, ne­pai­sant to, ma­no to­les­nis bu­vi­mas vi­suo­me­ni­ne kon­sul­tan­te su­da­ry­tų prie­lai­das Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko opo­nen­tams ir to­liau ini­ci­juo­ti bei es­ka­luo­ti ži­niask­lai­do­je te­mas, ma­ži­nan­čias žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą“, – ra­šo­ma D. Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės pra­šy­me Vy­riau­sy­bės va­do­vui.

Al­gir­das But­ke­vi­čius šį pra­šy­mą pa­ten­ki­no.

Pir­ma­die­nį in­ter­ne­ti­nis por­ta­las „15min.lt“ pub­li­ka­vo straips­nį apie ry­šių su vi­suo­me­ne bend­ro­vę „Mi­nis­te­rium“, ku­rios pu­sė ak­ci­jų pri­klau­so prem­je­ro duk­ters vy­rui Eval­dui Vai­ta­siui. Teks­te tei­gia­ma, jog šią įmo­nę vals­ty­bi­niuo­se kon­kur­suo­se ly­di sėk­mė. Anks­čiau ją val­dė D. Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­nus Si­mo­nas Gied­rai­tis. Pa­ta­rė­ja me­tus ėjo „Mi­nis­te­rium“ val­dy­bos pir­mi­nin­kės par­ei­gas.

Iki šiol nei prem­je­ras, nei jo bu­vu­si pa­ta­rė­ja ry­šių su įmo­ne ar jos ak­ci­nin­kais ne­bu­vo dek­la­ra­vę.