D.Kuprys neatsisako planų teismui skųsti atleidimą iš NŽT vadovų
Dau­giau nei me­tus Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) va­do­va­vęs Da­nie­lius Kup­rys pa­li­ko tar­ny­bą. Že­mės ūkio mi­nis­tras jį iš par­ei­gų bu­vo at­lei­dęs dar rugp­jū­čio pra­džio­je, ta­čiau iki šiol D.Kup­rys tu­rė­jo ke­le­tą kar­tų pra­tęs­tą ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą.

Pats D.Kup­rys to­liau ti­ki­na, jog at­lei­di­mas nė­ra tei­sė­tas ir tai ban­dys įro­dy­ti teis­me.

„Jis po il­go lai­ko pa­si­ro­dė dar­be. Įtei­kė­me pra­ne­ši­mą apie at­lei­di­mą iš dar­bo. Jis jį pa­si­ra­šė ir pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo“, – BNS sa­kė že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas.

Jis pri­dū­rė, kad že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat pra­dė­jo dar vie­ną D.Kup­rio veik­los tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą. Mi­nis­te­ri­ja įta­ria, kad D.Kup­rys ga­li­mai pa­žei­dė par­amos ga­vi­mo, ku­ri ski­ria­ma smul­kie­siems ūki­nin­kams, tai­syk­les bei klai­di­no vi­suo­me­nę ir mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bę.

A.Bog­da­no­vas ne­ga­lė­jo tiks­liai įvar­din­ti, ka­da bus pa­skelb­tas nau­jo NŽT va­do­vo pa­ieš­ka, ta­čiau tai ti­ki­ma­si pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Lai­ki­nai tar­ny­bai va­do­vau­ja NŽT Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vė Auš­ra Rač­kaus­kai­tė.

Pats D.Kup­rys BNS tvir­ti­no, jog jo at­lei­di­mas iš NŽT va­do­vo par­ei­gų – ne­tei­sė­tas.

„No­rė­čiau par­eikš­ti, kad ma­no at­lei­di­mas yra ne­tei­sė­tas ir ne­pag­rįs­tas. Mi­nis­tras pri­ėmė iš es­mės ne­mo­ty­vuo­tą įsa­ky­mą, to­dėl ap­gai­les­tau­da­mas ga­liu drą­siai par­eikš­ti, kad po­li­ti­kai po­li­ti­zuo­ja vals­ty­bės tar­ny­bą iš es­mės. Ma­ne be­veik me­tus ver­tė iš­ei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru, nors ga­liu už­ti­krin­ti, kad per sa­vo tar­ny­bos lai­ką ne­pa­žei­džiau jo­kio įsta­ty­mo ir ne­su­pai­nio­jau jo­kių vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. Juo­lab to­kių fak­tų ne­nus­ta­tė jo­kio ins­ti­tu­ci­ja“, – tei­gė D.Kup­rys.

Jis dar kar­tą pa­tvir­ti­no, jog at­lei­di­mą skųs teis­mui.

„E­su ir bū­siu pa­si­ry­žęs rea­bi­li­tuo­ti sa­ve prieš vi­suo­me­nę ir at­gau­ti sa­vo ge­rą var­dą, ku­ris bu­vo ge­ro­kai su­terš­tas. Taip, ti­krai kreip­siuo­si į teis­mą dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo, o teis­mi­nio pro­ce­so me­tu vi­suo­me­nė su­ži­nos vi­są tie­są ir daug kam ji, ma­nau, ti­krai ne­pa­tiks“, – tvir­ti­no D.Kup­rys.

Rugp­jū­čio 18 die­ną Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai at­li­ko kra­tą D.Kup­rio ka­bi­ne­te – iš jo pa­im­ti do­ku­men­tai.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no iš­va­dą, jog D. Kup­riui nuo­lat ky­la in­te­re­sų konf­lik­tas, nuo­mo­jan­tis že­mės skly­pus 13-oje iš 50 NŽT pa­da­li­nių pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų. Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas po šių iš­va­dų nu­spren­dė at­leis­ti D.Kup­rį.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D.Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 hek­ta­ro že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se.