D. Kuodytei neleido dalyvauti konferencijoje apie genocidą
Sei­mo val­dy­ba ne­iš­lei­do Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vės Da­lios Kuo­dy­tės į Ar­mė­ni­ją da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­je apie ge­no­ci­dą.

Sei­mo va­do­vy­bė sa­ko, jog toks spren­di­mas pri­im­tas tau­pant lė­šas, tuo tar­pu D.Kuo­dy­tė ste­bi­si: į Af­ri­ką ke­liau­ti lė­šų yra, bet į Ar­mė­ni­ją – ne­ga­li­ma.

„Tai rim­tas ren­gi­nys, man la­bai gai­la, kad ne­iš­lei­do, ką da­ry­si. Tai re­gi­nys, skir­tas ge­no­ci­dų pre­ven­ci­jai pa­sau­ly­je, da­ly­vaus Iz­rae­lio, JAV moks­li­nin­kai, kvie­ti­mas bu­vo var­di­nis, at­siųs­tas Ar­mė­ni­jos par­la­men­to spi­ke­rio ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro. Jei ig­no­ruo­ja­mi to­kie kvie­ti­mai, ką ga­liu dau­giau pa­ko­men­tuo­ti“, – BNS sa­kė D.Kuo­dy­tė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­kė, jog vie­nin­te­lis to­kio Sei­mo val­dy­bos šią sa­vai­tę spren­di­mo mo­ty­vas – lė­šų tau­py­mas.

„Ne tik D.Kuo­dy­tės ne­iš­lei­dom, ir ki­tų Sei­mo na­rių, nes pra­šė iš ne­nu­ma­ty­tų lė­šų, o ne­nu­ma­ty­tos lė­šos yra ant ri­bos, o dar tik trys mė­ne­siai pra­ėję, to­dėl val­dy­ba to­kį spren­di­mą pri­ėmė. Lė­šos ne­nu­ma­ty­toms ko­man­di­ruo­tėms yra ski­ria­mos svar­biems, spe­ci­fi­niams at­ve­jams, ko­mi­te­tas ne­su­ti­ko deng­ti iš sa­vo lė­šų, to­dėl nė­ra kuo deng­ti“, – BNS sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

„Ko­mi­te­tas at­si­sa­kė deng­ti, nes nu­spren­dė, kad tai nė­ra jo kom­pe­ten­ci­ja. Bet tai ne ar­gu­men­tas, kad lė­šos sen­ka, į Af­ri­ką ga­li­ma, o į Ar­mė­ni­ją – ne, čia ne ar­gu­men­tas“, – sa­kė D.Kuo­dy­tė, ta­čiau ne­siė­mė svars­ty­ti, ko­kios ti­kro­sios prie­žas­tys, už­kir­tu­sios ke­lią jai į Ar­mė­ni­ją, kur ba­lan­džio pa­bai­go­je ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis fo­ru­mas te­ma „Prieš ge­no­ci­do nu­si­kal­ti­mą“.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las BNS ir­gi tvir­ti­no, jog vie­nin­te­lis ar­gu­men­tas, ko­dėl par­la­men­ta­rės ko­man­di­ruo­tei ne­pri­tar­ta – lė­šų tau­py­mas. Tuo tar­pu per­nai, kai ke­lių par­la­men­ta­rų pra­šy­mas siųs­ti juos į ana­lo­giš­ką ren­gi­nį bu­vo at­mes­tas, V.Ged­vi­las pri­pa­ži­no, kad spren­di­mą lė­mė ir „klau­si­mo jau­tru­mas“.

Per­nai pra­šy­mą dėl ko­man­di­ruo­tės į Ar­mė­ni­ją, fo­ru­mą „Prieš ge­no­ci­do nu­si­kal­ti­mą“, bu­vo įtei­kę D.Kuo­dy­tė ir dar du Tarp­par­la­men­ti­nės gru­pės su Ar­mė­ni­ja at­sto­vai. Sei­mo val­dy­ba klau­si­mą svars­tė du­kart ir abu – at­me­tė.

Fo­ru­mas Ar­mė­ni­jo­je ren­gia­mas mi­nint ar­mė­nų žu­dy­nes Os­ma­nų im­pe­ri­jo­je Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu. Anot Ar­mė­ni­jos, 1915–1917 me­tais nu­žu­dy­ta pu­san­tro mi­li­jo­no žmo­nių, ir dau­gu­ma is­to­ri­kų tei­gia, kad bu­vo vyk­dy­tas są­mo­nin­gas ge­no­ci­das.

Lie­tu­vos Sei­mas 2005 me­tais re­zo­liu­ci­jo­je pri­pa­ži­no, kad Os­ma­nų im­pe­ri­jo­je bu­vo vyk­dy­tas „ar­mė­nų tau­tos ge­no­ci­das“, ta­čiau pa­sau­lio vals­ty­bių dip­lo­ma­ti­jos va­do­vai ven­gia šio ter­mi­no, ku­rį griež­tai kri­ti­kuo­ja Tur­ki­ja.

Tur­ki­ja at­me­ta ge­no­ci­do ter­mi­ną ar­gu­men­tuo­da­ma, kad per konf­lik­tą žu­vo iki pu­sės mi­li­jo­no ar­mė­nų ir pa­na­šiai tiek pat tur­kų.