D. Kreivys: du atsakymai
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) Rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Dai­nius Krei­vys tei­gia, kad jo at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos pra­lai­mė­ji­mą Sei­mo rin­ki­muo­se lė­mė rin­kė­jų nu­si­vy­li­mas tra­di­ci­nė­mis par­ti­jo­mis ir at­si­ra­du­si al­ter­na­ty­va kon­ser­va­to­riams.

„Kal­bant apie bend­rus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, te­ga­liu pa­sa­ky­ti vie­na – ne­lai­mė­jo­me. Pir­ma­ja­me tu­re ga­vę 275 tūkst. bal­sų, lai­mė­jo­me dau­giau­siai man­da­tų ir par­odė­me ge­riau­sią „as­me­ni­nį“ par­ti­jos re­zul­ta­tą nuo 1996 me­tų. Ta­čiau to ne­už­te­ko, nes an­tra­ja­me tu­re Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) pa­si­ro­dė kur kas ge­riau“, – šian­dien pa­skel­bė TS-LKD Rin­ki­mų šta­bo va­do­vas par­la­men­ta­ras D. Krei­vys.

Kaip ži­nia, TS-LKD pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re iš­si­ver­žė į pir­mą­ją vie­tą, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­ju­si 20 man­da­tų. Dar vie­ną vie­tą Sei­me už­si­ti­kri­no jau pir­ma­ja­me tu­re An­ta­kal­nio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je per­ga­lę pel­niu­si kon­ser­va­to­rių iš­kel­ta bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė ne­par­ti­nė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Ta­čiau an­tra­jem rin­ki­mų tu­re kon­ser­va­to­riai per­ga­lę pa­sie­kė tik 10-yje vien­man­da­čių apy­gar­dų iš 42. Bend­ro­je su­mo­je lai­mė­ję 31 man­da­tą, TS-LKD at­sto­vai ženk­liai nu­si­lei­do „vals­tie­čiams“, iš vi­so pel­niu­siems 56 vie­tas Sei­me.

D. Krei­vio ma­ny­mu, jo par­tie­čių pra­lai­mė­ji­mą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se lė­mė dvi pa­grin­di­nės prie­žas­tys. „LVŽS kaip nie­kas ki­tas iki šiol sėk­min­gai su­si­rin­ko pro­tes­to bal­sus – už šią po­li­ti­nę jė­gą bal­sa­vo vi­so­mis tra­di­ci­nė­mis par­ti­jo­mis nu­si­vy­lę rin­kė­jai. Iš so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų ži­no­me, kad „vals­tie­čiai“ bu­vo ir te­bė­ra pa­trauk­liau­sia an­tro­jo pa­si­rin­ki­mo par­ti­ja. To­dėl šiai ža­liai ban­gai ne­bu­vo įma­no­ma pa­sip­rie­šin­ti – vien­man­da­tė­se po­li­ti­kos nau­jo­kams pra­lai­mė­jo prem­je­ras, mi­nis­trai, anks­čiau iš­rink­ti Sei­mo na­riai“, – tei­gė TS-LKD Rin­ki­mų šta­bo va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, ap­mau­džiai kon­ser­va­to­riai pra­lai­mė­jo Kau­ne. „Rin­kė­jai šia­me mies­te pir­mą kar­tą (ne­skai­tant sa­vi­val­dos rin­ki­mų) tu­rė­jo aiš­kią al­ter­na­ty­vą kon­ser­va­to­riams, ku­rią ir pa­si­rin­ko. „Vals­tie­čių“ per­ga­lei, ži­no­ma, pa­gel­bė­jo ir po­pu­lia­rios mies­to val­džios pa­si­telk­ti ad­mi­nis­tra­ci­niai iš­tek­liai“, – pa­skel­bė D. Krei­vys.