D. Kreivys: „Atominė elektrinė šalia mūsų sostinės negali būti eksploatuojama“
Pa­sak Sei­mo na­rio Dai­niaus Krei­vio, Lie­tu­vos ofi­cia­lio­ji ži­nia tiek Bal­ta­ru­si­jai, tiek mū­sų par­tne­riams tu­ri bū­ti la­bai aiš­ki. 

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vas As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos stab­dy­mo klau­si­mu D. Krei­vys, rea­guo­da­mas į Sei­mo Pir­mi­nin­ko vie­šą par­eiš­ki­mą, kad Lie­tu­va ne­be­tu­ri ga­li­my­bių su­stab­dy­ti ša­lia Lie­tu­vos sie­nos Bal­ta­ru­si­jos vyk­do­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, to­dėl pa­grin­di­nį dė­me­sį rei­kia skir­ti šios jė­gai­nės sau­gu­mui, su to­kia po­zi­ci­ja ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka.

„As­tra­ve, ša­lia Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus sta­to­ma bran­duo­li­nė elek­tri­nė jau yra ne­sau­gi, nes vie­ta jai sta­ty­ti bu­vo par­ink­ta pa­žei­džiant Jung­ti­nių Tau­tų Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­ją bei bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mus. To­dėl kal­bė­ti apie tai, kad Lie­tu­va pir­miau­sia tu­rė­tų rū­pin­tis As­tra­vo AE sau­gu­mu yra tas pats, kas rei­ka­lau­ti tvar­kin­gai per­da­žy­ti au­to­mo­bi­lį, kai jau yra „už­ka­lęs“ jo va­rik­lis“, – pa­žy­mi D. Krei­vys.

Pa­sak Sei­mo na­rio, Lie­tu­vos ofi­cia­lio­ji ži­nia tiek Bal­ta­ru­si­jai, tiek mū­sų par­tne­riams tu­ri bū­ti la­bai aiš­ki – At­omi­nė elek­tri­nė ša­lia mū­sų sos­ti­nės Vil­niaus ne­ga­li bū­ti eksp­loa­tuo­ja­ma ir su tuo Lie­tu­va nie­ka­da ne­su­tiks.