D. Kepenis traukiasi
Kar­tu su Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­ga žen­gęs ir sei­mo na­riu ta­pęs Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­tas Dai­nius Ke­pe­nis trau­kia­si iš par­ei­gų.

Tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai, D. Ke­pe­nis ra­šo: „Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­go­je už­si­bu­vau 26 me­tus, iš­lei­dau 31 tūks­tan­tį mo­ki­nių. Tai bu­vo nuo­sta­biau­si gy­ve­ni­mo me­tai, pra­leis­ti su bi­čiu­liais, pa­se­kė­jais, bend­ra­min­čiais. Da­li­nau­si su jais ži­nio­mis, pa­tir­ti­mi, rū­pes­čiais ir džiaugs­mais. Mai­nais gau­da­vau vis­ko ke­le­rio­pai. <...> Bai­gė­si ma­no, kaip vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­ve­ni­mo eta­pas, stab­dau sa­vo svei­ka­tos mo­kyk­los veik­lą ir sa­vo Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­to įga­lio­ji­mus. Pra­si­de­da nau­jas, la­bai at­sa­kin­gas Sei­mo na­rio ke­tur­me­tis.“

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, D.Ke­pe­nis pre­ten­duo­ja užim­ti Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą.