D. Henke: „Lietuva galėtų skelbti „Welcome!“ akciją“
Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) val­dy­bos pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke įsi­ti­ki­nu­si, kad „Bre­xit“ ga­lė­tų tap­ti pui­kia pro­ga Lie­tu­vai su­sig­rą­žin­ti Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ru­sius sa­vo pi­lie­čius.

D. Hen­kes tei­gi­mu, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad nu­ra­min­tų ir ap­gin­tų ne­ri­mą pa­sta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­nan­čius Ang­li­jo­je gy­ve­nan­čius sa­vo pi­lie­čius. „Su­si­tar­ti dėl to su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės nau­ją­ja val­džia – mū­sų Vy­riau­sy­bės už­duo­tis. Nie­kas ki­tas dėl jų tei­sių ne­ko­vos. Pir­muo­sius sig­na­lus rei­kia siųs­ti jau da­bar“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė PLB va­do­vė. Ki­ta ver­tus, Lie­tu­va su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją, pa­sak jos, ga­lė­tų „pa­suk­ti ir ki­tu kam­pu“. „Vy­riau­sy­bė į ša­lį ga­lė­tų vi­lio­ti ne tik in­ves­tuo­to­jus. Ji ga­lė­tų pa­skelb­ti ak­ci­ją „Wel­co­me!“ ir pa­kvies­ti su­grįž­ti sa­vo iš­vy­ku­sius pi­lie­čius. Tai ti­krai di­de­lis šan­sas“, – įsi­ti­ki­nu­si D. Hen­ke. Ta­čiau prieš tai val­džia tu­ri tie­siai pa­sa­ky­ti, ką ji grįž­tan­tie­siems ga­lės pa­siū­ly­ti. „Ži­no­ma, su­nku nu­spė­ti, kas iš to iš­ei­tų. Bet jei nie­ko ne­da­ry­si­me, nie­ko ir ne­bus“, – pa­ste­bė­jo PLB pir­mi­nin­kė.

Ry­toj sos­ti­nės klu­be „Res Pub­li­ca“ ren­gia­ma dis­ku­si­ja „Bre­xit. Nuo­sto­lis ar ga­li­my­bė Lie­tu­vai?“. Ren­gi­ny­je ke­ti­na da­ly­vau­ti D. Hen­ke, Da­lia Asa­na­vi­čiū­tė, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Asa­na­vi­čiū­tė, bū­rys po­li­ti­kų bei vers­lo at­sto­vų. Lie­tu­vos am­ba­sa­da Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį kvie­čia tau­tie­čius ap­tar­ti po „Bre­xit“ ki­lu­sias prob­le­mas. Im­ig­ran­tų klau­si­mus ža­da­ma per­duo­ti Jung­ti­nės ka­ra­lys­tės im­ig­ra­ci­jos mi­nis­trui.