D. Grybauskaitei įteiks aukščiausią Moldovos valstybinį apdovanojimą
Lie­tu­vos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei bus įteik­tas aukš­čiau­sias Mol­do­vos vals­ty­bi­nis ap­do­va­no­ji­mas - Mol­do­vos Res­pub­li­kos or­di­nas.

Šis ap­do­va­no­ji­mas D.Gry­baus­kai­tei skir­tas už as­me­ni­nį in­dė­lį stip­ri­nant dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Mol­do­vos san­ty­kius bei nuo­la­ti­nę par­amą Mol­do­vos in­teg­ra­ci­jai į Eu­ro­pos Są­jun­gą, BNS in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Ša­lies va­do­vė tre­čia­die­nį ap­do­va­no­ji­mą at­siims Ki­ši­nio­ve. Vi­zi­to me­tu ji su­si­tiks su Mol­do­vos pre­zi­den­tu Ni­co­lae Ti­mof­ti, taip pat da­ly­vaus dar­bo pie­tuo­se su Mol­do­vos par­la­men­to pir­mi­nin­ku And­ria­nu Kan­du.

Ar­tė­jant Ry­tų par­tne­rys­tės su­si­ti­ki­mui Ry­go­je, Lie­tu­vos ir Mol­do­vos pre­zi­den­tai ap­tars Mol­do­vos pa­žan­gą įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nes re­for­mas, Lie­tu­vos ir Mol­do­vos eko­no­mi­nių bei po­li­ti­nių ry­šių stip­ri­ni­mą.

Lie­tu­vai pir­mi­nin­kau­jant ES Ta­ry­bai – 2013 me­tais lap­kri­tį vy­ku­sia­me Ry­tų par­tne­rys­tės su­si­ti­ki­me Vil­niu­je - bu­vo par­afuo­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos Aso­cia­ci­jos ir lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis su Mol­do­va, o per­nai bir­že­lį Mol­do­va ją pa­si­ra­šė.

Nuo 2014 me­tų Mol­do­va su ES tu­ri be­vi­zį re­ži­mą, ku­riuo pa­si­nau­do­jo jau dau­giau nei 300 tūkst. žmo­nių, pa­žy­mi pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.