D. Grybauskaitė: žmonės turi subręsti tautiniam kostiumui
Žmo­nės tu­ri su­bręs­ti tau­ti­niam kos­tiu­mui, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Kiek­vie­nas tu­ri­me ga­li­my­bę tu­rė­ti tau­ti­nį kos­tiu­mą ir mū­sų vai­kai taip pat, bet aš no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad tur­būt tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pu. Jei­gu pa­tys žmo­nės su­bręs­ta ir no­ri to­kį da­ly­ką tu­rė­ti, jie ir ga­li tu­rė­ti“, – penk­ta­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jai sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Maž­daug 150 tūkst. iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą siū­lo val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Lė­šoms su­rink­ti pla­nuo­ja­ma įsteig­ti spe­cia­lų fon­dą.

R.Kar­baus­kis su­ta­rė su ma­dos kū­rė­ju Juo­zu Stat­ke­vi­čiu­mi, kad šis par­engs es­ki­zus tau­ti­niams dra­bu­žiams, ku­riuos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga ke­ti­na­ma pa­do­va­no­ti vi­siems Lie­tu­vos vai­kams iki sep­ty­ne­rių me­tų.

2017-uo­sius Sei­mas yra pa­skel­bęs Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais.