D. Grybauskaitė: žmonės balsavo už permainas
Ver­tin­da­ma pa­si­bai­gu­sį bal­sa­vi­mą Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­ja­me tu­re pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, jog žmo­nės rin­ko­si per­mai­nas.

„A­ki­vaiz­du, kad žmo­nės bal­sa­vo už per­mai­nas ir prieš skan­da­luo­se pa­sken­du­sią koa­li­ci­ją. Bet rin­ki­mai dar ne­si­bai­gė – kam pa­ti­kė­ti ša­lį rin­kė­jai ga­lu­ti­nai nu­spręs an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re“, – tei­gia ša­lies va­do­vė. Jos ko­men­ta­rą BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Su­skai­čia­vus dau­gu­mos apy­lin­kių duo­me­nis pre­li­mi­na­riai dau­giau­siai bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, nuo ne­daug at­si­lie­ka Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, o tre­čio­je vie­to­je lie­ka Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

Į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je taip pat pa­ten­ka Li­be­ra­lų są­jū­dis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­nių šei­mų są­jun­ga, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Iš da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų par­ti­jų 5 proc. rin­kė­jų bal­sų slenks­čio ne­per­žen­gia Dar­bo par­ti­ja – dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ji ne­iš­ko­vo­jo man­da­tų.

Sei­mo rin­ki­muo­se iš vi­so var­žė­si 14 po­li­ti­nių jė­gų: dvy­li­ka par­ti­jų – sa­va­ran­kiš­kai, o ke­tu­rios – su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

An­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras vyks spa­lio 23 die­ną.