D. Grybauskaitė: „Zapad 2017“ demonstratyviai ruošiamasi karui su Vakarais
Šiais me­tais Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je vyk­sian­čios pra­ty­bos „Za­pad 2017“ ti­kriau­siai bus di­džiau­sios ka­da nors vy­ku­sios pra­ty­bos prie Lie­tu­vos sie­nų. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad pra­ty­bos „Za­pad 2017“ de­mons­truo­ja šių ša­lių ren­gi­mą­si ka­rui su Va­ka­rais.

„Ma­to­me, kad grės­mės yra įvai­rios, jos di­dė­ja, ta­me tar­pe mes lau­kia­me su ne­ri­mu „Za­pad 2017“ pra­ty­bų, ku­rių me­tu kon­cen­truo­ja­mos la­bai di­de­lės ir ag­re­sy­vios pa­jė­gos, de­mons­tra­ty­viai ka­rui ruo­šia­ma­si su Va­ka­rais“, – ži­niask­lai­dai Ry­go­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, grės­mės iš Ry­tų ver­čia Bal­ti­jos ša­lis pra­šy­ti par­tne­rių pa­pil­do­mų sau­gu­mo ga­ran­ti­jų, pa­vyz­džiui, dėl spren­di­mų pri­ėmi­mo grei­čio NA­TO. Pre­zi­den­tė taip pat vy­lė­si ki­tą sa­vai­tę sau­gu­mo klau­si­mus ap­tar­ti su JAV vi­cep­re­zi­den­tu Mi­ke'u Pen­ce'u. Ji ti­ki­si, kad kon­tak­tas su nau­ją­ja JAV ad­mi­nis­tra­ci­ja bus „la­bai ar­ti­mas“.

Tiek ka­rių nė­ra buvę

„Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad prie mū­sų sie­nų to­kių pra­ty­bų, su to­kiu ka­rių skai­čiu­mi ir to­kia gink­luo­te nė­ra bu­vę“, – BNS Sei­me po ko­mi­te­to po­sė­džio ket­vir­ta­die­nį sa­kė V.Ba­kas.

Lie­tu­vos ka­ri­nė žval­gy­ba tu­ri tiks­lius duo­me­nis apie pla­nuo­ja­mų pra­ty­bų mas­tą, ta­čiau, pa­sak jo, šie skai­čiai yra įslap­tin­ti.

V.Ba­kas tvir­ti­no, jog pra­šys žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­ti šią in­for­ma­ci­ją kas­met vie­ši­na­ma­me grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­me: „Aš ma­ny­čiau, kad ši­tie skai­čiai tu­ri bū­ti žmo­nėms at­skleis­ti“.

Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad „Za­pad 2017“ bus puo­la­mo­jo po­bū­džio pra­ty­bos.

„Vie­na­reikš­miš­kai. Ru­si­jos po­li­ti­nis eli­tas vi­sas pra­ty­bas, ku­rias mo­de­liuo­ja prie mū­sų sie­nų, mo­de­liuo­ja ne tik tam, kad pra­mankš­tin­tų ka­riams rau­me­nis. Yra mo­de­liuo­ja­mi įsi­ver­ži­mo sce­na­ri­jai į Bal­ti­jos ša­lis“, – sa­kė V.Ba­kas.

2016 me­tais reng­to­se pra­ty­bo­se – 120 tūkst. karių

Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos šta­bo vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las Va­le­ri­jus Ger­si­mo­vas tre­čia­die­nį sput­nik­news sa­kė: „Kiek­vie­nais me­tais vyks­ta stra­te­gi­nės pra­ty­bos, ki­tos bus ren­gia­mos va­ka­ruo­se – „Za­pad 2017“. Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį pra­ty­bo­se „Kav­kaz – 2016“ da­ly­va­vo 120 tūkst. ka­rių, ra­šo­ma sput­nik­news.com.

Iš­šū­kis Lie­tu­vos saugumui

Po ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio NSGK po­sė­džio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis tei­gė, jog „Za­pad 2017“ šie­met bus pa­grin­di­nis iš­šū­kis Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„Aš ma­nau, kad pa­grin­di­nis da­ly­kas tai tas „Za­pad“ (...) tiek kai­my­ni­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je, tiek pa­čio­je Ru­si­jo­je, tiek pas mus pa­čius ant sie­nų“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį Sei­me sa­kė D. Jau­niš­kis, da­ly­va­vęs Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

„Mes gi tu­ri­me iš vie­šo­sios erd­vės duo­me­nų ir apie tuos va­go­nus už­sa­ky­tus, ir ka­rių dis­lo­ka­vi­mą, skai­čius pa­tei­kia­mus. Tas da­ly­kas ne­ra­mi­na, mas­tai ir pa­ti kryp­tis, nes vi­sa­da tas „Za­pad“ yra di­de­lis klau­si­mas. Šiais me­tais mes tu­ri­me ste­bė­ti, į ku­rią pu­sę jis kryps­ta“, – pri­dū­rė jis.

D.Jau­niš­kio tei­gi­mu, žval­gy­ba tu­rės ste­bė­ti, ar pra­ty­bos bus gy­ny­bi­nio, ar puo­la­mo­jo po­bū­džio. VSD di­rek­to­rius sa­kė, jog šie mo­ky­mai ke­lia ne­ri­mą, nes jie vi­sa­da bū­na „nu­kreip­ti į Va­ka­rų pu­sę“.

Jis Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui ket­vir­ta­die­nį pri­sta­tė grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą. Pa­sak D.Jau­niš­kio, per me­tus šios grės­mės pa­si­kei­tė men­kai.

„Nie­ko nau­jo per daug nė­ra to­se grės­mė­se, bet aš siū­lau pa­lauk­ti vie­šos at­as­kai­tos. Ne­ma­nau, kad siurp­ri­zų bus, si­tua­ci­ja pa­kan­ka­mai sta­bi­li“, – tvir­ti­no VSD di­rek­to­rius.

Per­nykš­čia­me žval­gy­bos tar­ny­bų par­eng­ta­me do­ku­men­te bu­vo nu­ro­dy­ta, kad di­džiau­sią grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ke­lia Ru­si­jos im­pe­ri­nės am­bi­ci­jos, ag­re­sy­vi už­sie­nio po­li­ti­ka, pa­si­ren­gi­mas nau­do­ti ka­ri­nę jė­gą, ypač ak­ty­vi prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus nu­kreip­ta žval­gy­bi­nė veik­la, prieš­iš­ka in­for­ma­ci­nė po­li­ti­ka, pa­stan­gos kurs­ty­ti Lie­tu­vos tau­ti­nių bend­ruo­me­nių prieš­iš­ku­mą Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Anot par­ei­gū­nų, anks­čiau vy­ku­sių „Za­pad“ pra­ty­bų me­tu bu­vo tre­ni­ruo­ja­ma­si oku­puo­ti pie­ti­nę Lie­tu­vos da­lį, taip NA­TO vals­ty­bėms už­ker­tant vie­nin­te­lį sau­su­mos ke­lią į Bal­ti­jos ša­lis. Ru­si­ja taip pat kal­tin­ta ne­pa­tei­kus rea­lių skai­čių apie šio­se pra­ty­bo­se da­ly­va­vu­sius ka­rius ir tech­ni­ką.

Pa­sku­ti­nį kar­tą pra­ty­bos „Za­pad“ vy­ko 2013 me­tais. Anot Mask­vos ir Mins­ko, šio­se pra­ty­bo­se da­ly­va­vo apie 10 tūkst. ka­rių.

Grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą kas­met ren­gia Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas.

Ar Krem­lius ke­ti­na žais­ti su A. Lukašenka

Tarp Krem­liaus ir Mins­ko įsi­žie­bęs konf­lik­tas dėl sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja kon­tro­lės įve­di­mo ke­lia daug klau­si­mų. Kaip jau ra­šė LŽ, Bal­ta­ru­si­jo­je ima sklis­ti kal­bų, ar į mo­ky­mus „Za­pad2017“ at­vyks­tan­čios Ru­si­jos pa­jė­gos ne­su­rengs Kry­mo ir Don­ba­so li­ki­mo.