D. Grybauskaitė: vyriausybė turi apsispręsti dėl fiskalinės drausmės
2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­to ne­ati­ti­ki­mą Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mui lė­mė val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­to aps­kai­čia­vi­mo me­to­di­kos pa­kei­ti­mai, to­dėl vy­riau­sy­bė tu­rė­tų spręs­ti, ar šis įsta­ty­mas dar rei­ka­lin­gas, nes šią sri­tį reg­la­men­tuo­ja ir lap­kri­tį pri­im­tas Fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kons­ti­tu­ci­nis įsta­ty­mas, tei­gia pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„At­si­ra­do šio­kia to­kia ko­li­zi­ja, ar rei­kia mums dvie­jų įsta­ty­mų fis­ka­li­nės draus­mės, ar vie­nas jau ne­bus pa­se­nęs. Svar­biau­sia yra struk­tū­ri­nis de­fi­ci­tas, į ką at­krei­pė dė­me­sį ir Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES). Tai­gi aš ma­nau, kad vy­riau­sy­bė tu­ri spręs­ti šią ko­li­zi­ją, tai yra gry­nai sta­tis­ti­nis efek­tas. For­ma­liai žiū­rint ir Vals­ty­bės kon­tro­lė, ir cen­tri­nis ban­kas tei­sin­gai pa­ste­bė­jo, bet žiū­rint iš es­mės, tai yra tik­tai me­to­di­kos po­ky­čio įta­ka, o ne tu­ri­nio įta­ka, to­dėl šį klau­si­mą vy­riau­sy­bė tu­ri spręs­ti ar tai­sy­da­ma na­cio­na­li­nį fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mą, ar iš vi­so jį nai­kin­da­ma“, - žur­na­lis­tams an­tra­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Pa­gal nau­jas me­to­di­kas rei­kia įtrauk­ti be­veik 1 mlrd. dy­džio In­dė­lių drau­di­mo fon­dą, ir be jo­kios abe­jo­nės, jo­kia Eu­ro­pos vals­ty­bė to pa­da­ry­ti per vie­ne­rius me­tus ne­ga­lės“, - tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Vals­ty­bės kon­tro­lė par­eiš­kė, kad 2015 me­tų biu­dže­te su­pla­nuo­tas 4,8 proc. asig­na­vi­mų au­gi­mas prieš­ta­rau­ja Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mui. Anot kon­tro­lie­rių, di­din­ti biu­dže­to iš­lai­das bū­tų ga­li­ma tik tuo­met, jei val­džios de­fi­ci­tas bū­tų su­ma­žin­tas 1 pro­cen­ti­niu punk­tu, ta­čiau į val­džios sek­to­rių įtrau­kus In­dė­lių drau­di­mo fon­dą, jis ki­tą­met su­ma­žė­tų tik 0,1 punk­tu iki 1,2 proc. BVP.

Ta­čiau vy­riau­sy­bė, siek­da­ma pa­ge­rin­ti de­fi­ci­tą, eli­mi­nuo­ja fon­dą, to­dėl jis su­ma­žės 1,2 punk­to nuo 2,6 proc. iki 1,4 proc. BVP, tei­gia Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Sei­mas lap­kri­čio pra­džio­je ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pri­ėmė Fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą, ku­riuo Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo siek­ti su­ba­lan­suo­to ar­ba per­tek­li­nio vals­ty­bės biu­dže­to. Ja­me nu­ma­ty­tos kon­kre­čios tai­syk­lės, kaip val­dy­ti ša­lies fi­nan­sus bei kaip už­kirs­ti ke­lią sko­lų kri­zėms at­ei­ty­je. Jos leis ma­žin­ti struk­tū­ri­nį val­džios sek­to­riaus iš­lai­dų ir pa­ja­mų at­otrū­kį.

Kons­ti­tu­ci­niu įsta­ty­mu yra už­ti­krin­tas ES su­tar­ties dėl sta­bi­lu­mo, koor­di­na­vi­mo ir val­dy­se­nos Eko­no­mi­nė­je ir pi­ni­gų są­jun­go­je (ES fis­ka­li­nės draus­mės su­tar­tis) įgy­ven­di­ni­mas. Lie­tu­va šią su­tar­tį pa­si­ra­šė 2012 me­tų ko­vą, o Sei­mas su­tar­tį ra­ti­fi­ka­vo tų pa­čių me­tų bir­že­lio 28 die­ną.

Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas 2007-ųjų lap­kri­tį ir įsi­ga­lio­jo nuo 2008 me­tų pra­džios.

Vals­ty­bės kon­tro­lie­riai taip pat nu­ro­dė, kad 2015-ųjų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­tas mo­kes­ti­nių pa­ja­mų au­gi­mas yra per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nis. D.Gry­baus­kai­tė šių tei­gi­nių ne­siė­mė ver­tin­ti.

„Vi­sa­da vi­si sa­ko, kad pa­ja­mų prog­no­zės vi­sa­da yra op­ti­mis­ti­nės, ir vi­sa­da vy­riau­sy­bė at­sa­ko - ne, pa­si­žiū­rė­si­me, lai­kas įro­dys, mes bu­vo­me tei­sūs. Te­gu lai­kas įro­do kas bu­vo tei­sus“, - žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius an­tra­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui tvir­ti­no, kad 2015-ųjų me­tų biu­dže­to pro­jek­tas Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mui ne­prieš­ta­rau­ja, ta­čiau ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad Sei­mui grą­ži­nus jį svars­ty­ti vy­riau­sy­bei ga­li bū­ti ma­ži­na­mos su­pla­nuo­tos iš­lai­dos.

Nu­ma­to­ma, kad vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos pa­ja­mos (su ES ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis, ku­rios su­da­ro be­veik 2,3 mlrd. eu­rų) 2015 me­tais sieks apie 9,2 mlrd. eu­rų, ar­ba 5,9 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met. Prog­no­zuo­ja­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos kar­tu su ES ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis sieks 7,957 mlrd. eu­rų, ar­ba 5 proc. dau­giau, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tams pa­tvir­tin­tu pla­nu.

Pla­nuo­ja­mos kon­so­li­duo­tos iš­lai­dos su ES par­amos lė­šo­mis bus 9,558 mlrd. eu­rų, o vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos – 8,299 mlrd. eu­rų. 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 342,4 mln. eu­rų (gry­nų­jų pi­ni­gų pri­nci­pu).