D. Grybauskaitė: vienybė reikalinga kaip niekada anksčiau
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, sek­ma­die­nį Ber­ly­ne su Vo­kie­ti­jos kanc­le­re An­ge­la Mer­kel ir dar ke­tu­rių ša­lių va­do­vais ap­ta­ru­si pa­si­ren­gi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui, tei­gia, kad Eu­ro­pai vie­ny­bė šian­dien rei­ka­lin­ga kaip nie­ka­da anks­čiau, nes ES kre­čia ta­pa­ty­bės ir pa­si­ti­kė­ji­mo kri­zė.

Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad ma­žė­jan­tis pa­si­ti­kė­ji­mas ES ga­li dar la­biau Eu­ro­po­je su­stip­rin­ti po­pu­lis­ti­nes, eu­ros­kep­tiš­kas ir ra­di­ka­lias jė­gas, ku­rios no­rė­tų, jog ir ki­tos ES vals­ty­bės na­rės pa­sek­tų Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­vyz­džiu.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, Lie­tu­va griež­tai pa­si­sa­ko prieš bet ko­kį at­ski­rų blo­kų ES vi­du­je kū­ri­mą. Pa­sak pre­zi­den­tės, šiuo su­dė­tin­gu ES lai­ko­tar­piu bū­ti­na ieš­ko­ti bū­tent tų sri­čių, ku­rios vie­ni­ja vi­sas vals­ty­bes na­res ir tin­ka­mai at­liep­tų į Eu­ro­pos žmo­nių lū­kes­čius.

„Taip pat bū­ti­na im­tis vi­sų prie­mo­nių ES pi­lie­čių sau­gu­mui už­ti­krin­ti, ge­rin­ti ES iš­ori­nės sie­nos ap­sau­gą, stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą kei­čian­tis žval­gy­bi­ne in­for­ma­ci­ja, ap­jung­ti duo­me­nų ba­zes, ge­riau ko­vo­ti su hib­ri­di­nė­mis, ki­ber­ne­ti­nė­mis ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo grės­mė­mis. Pre­zi­den­tė taip pat pa­brė­žė, jog eko­no­mi­nė ge­ro­vė – la­bai reikš­min­gas veiks­nys už­ti­kri­nant sta­bi­lu­mą ir at­ku­riant žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ES. To­dėl bū­ti­na veiks­min­gai ko­vo­ti su ne­dar­bu, stip­rin­ti vie­nin­gą ES rin­ką, ska­tin­ti skait­me­ni­nę eko­no­mi­ką, ma­žin­ti skur­dą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

D.Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį ir į pa­si­kar­to­jan­čius iš­puo­lius prieš ki­tų ES ša­lių pi­lie­čius Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir par­agi­no bend­ro­mis jė­go­mis siek­ti, kad bū­tų im­ta­si vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų jiems su­stab­dy­ti.

Šie klau­si­mai šią sa­vai­tę ap­tar­ti per Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos va­do­vo Do­nal­do Tus­ko vi­zi­tą Bal­ti­jos ša­ly­se, jie tu­rė­tų do­mi­nuo­ti ir rug­sė­jo vi­du­ry­je Slo­va­ki­jo­je vyk­sian­čia­me 27 ES ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­me.

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės A.Mer­kel kvie­ti­mu į Ber­ly­ną taip pat at­vy­ko Lat­vi­jos, Por­tu­ga­li­jos, Mal­tos ir Kip­ro va­do­vai. Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės pa­siū­ly­tas for­ma­tas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip ban­dy­mas su­ar­tin­ti ša­lių iš skir­tin­gų re­gio­nų po­zi­ci­jas.