D. Grybauskaitė: Vakarai turi griežtinti sankcijas
Ru­si­ja ir jos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai ne­si­lai­ko Mins­ke su­da­ry­to su­si­ta­ri­mo nuo­sta­tų ir dėl to Va­ka­rai tu­rė­tų stip­rin­ti sank­ci­jas Ru­si­jai, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Mū­sų vi­sų bend­ra po­zi­ci­ja yra, kad pa­liau­bų ne­si­lai­ko­ma ir vi­siš­kai at­vi­rai da­bar ma­to­si, kad ne­si­lai­ko­ma iš Ru­si­jos pa­lai­ko­mų te­ro­ris­tų pu­sės. Pa­ti Ru­si­ja vėl ak­ty­viai da­ly­vau­ja, kaip ir da­ly­va­vo, ka­ri­niuo­se veiks­muo­se. Tai­gi ka­ri­niai veiks­mai tu­ri bū­ti nu­trauk­ti - to­kia mū­sų vi­sų nuo­mo­nė: tiek Jung­ti­nių Tau­tų, tiek ES, tiek mū­sų, tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si vi­sų pa­si­ra­šy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų“, - ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, tai, kas šiuo me­tu vyks­ta ry­tų Ukrai­no­je, yra ne tik tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mas, bet ir an­tro­jo Mins­ko su­si­ta­ri­mo ig­no­ra­vi­mas, ku­rio įsi­pa­rei­go­ji­mai yra „į­žū­liai ir ag­re­sy­viai lau­žo­mi“. Ji tvir­ti­no, jog fak­tas, jog Eu­ro­pos Sau­gu­mo ir Bend­ra­dar­bia­vi­mo Or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) ste­bė­to­jai ne­įlei­džia­mi į De­bal­ce­vės mies­tą, ku­ria­me jau po pa­liau­bų įsi­ga­lio­ji­mo se­pa­ra­tis­tai vyk­dė at­akas siek­da­mi jį kon­tro­liuo­ti, yra sie­kis nu­slėp­ti, kas pa­žei­dė Mins­ko su­si­ta­ri­mą.

„Tai, kad ES­BO taip pat nė­ra lei­džia­ma vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų, tai yra ste­bė­ji­mo funk­ci­jų (De­bal­ce­vė­je), yra, ma­tyt, dėl to, kad bū­tų sle­pia­ma, kaip, kas ir ko­dėl ne­vyk­do pa­liau­bų. Tai­gi ES ir to­liau iš­lie­ka di­le­ma ir prob­le­ma, kad mes tu­rė­si­me rea­guo­ti, ypač jei ir to­liau šie su­si­ta­ri­mai ne­bus vyk­do­mi - tu­riu gal­vo­je ir sank­ci­jų su­griež­ti­ni­mą, ir ati­tin­ka­mus Eu­ro­pos ir tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos veiks­mus“, - sa­kė ša­lies va­do­vė.

Sek­ma­die­nį D.Gry­baus­kai­tė skren­da į Ki­je­vą, kur kar­tu su ki­tais Va­ka­rų ša­lių va­do­vais da­ly­vaus Mai­da­no įvy­kių me­ti­nėms skir­tuo­se ren­gi­niuo­se. Ji tvir­ti­no, jog tai bus pui­ki pro­ga ap­tar­ti si­tua­ci­ją su Ukrai­nos ir Eu­ro­pos ly­de­riais.

„Su­si­tik­siu su pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ka, ži­nau, kad ir Len­ki­jos pre­zi­den­tas Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis da­ly­vaus ren­gi­niuo­se, Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris Bėr­zi­nis, taip pat Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas, ki­tų vals­ty­bių va­do­vai. Tai bus ge­ra pro­ga dar kar­tą pa­si­kal­bė­ti, įver­tin­ti si­tua­ci­ją ir, aiš­ku, iš­reikš­ti pa­gar­bą Mai­da­no žu­vu­sie­siems“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Šim­tai iš­se­ku­sių Ukrai­nos vy­riau­sy­bės pa­jė­gų ka­rių tre­čia­die­nį at­si­trau­kė iš stra­te­giš­kai svar­baus De­bal­ce­vės mies­to, ku­rį jau po an­truo­ju Mins­ko su­si­ta­ri­mu įtvir­tin­tų pa­liau­bų įsi­ga­lio­ji­mo įnir­tin­gai štur­ma­vo pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai. Įvai­rių šal­ti­nių duo­me­ni­mis, žu­vo ma­žiau­siai nuo ke­lio­li­kos iki ke­lių de­šim­čių Ukrai­nos ka­rių, da­lis ka­rių pa­im­ti į ne­lais­vę.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos gy­ny­bos se­kre­to­rius Mi­chae­las Fal­lo­nas, tre­čia­die­nį bri­tų ži­niask­lai­do­je ver­tin­da­mas įvy­kius Ukrai­no­je be ki­ta ko pers­pė­jo dėl „rea­laus ir esa­mo pa­vo­jaus“ Bal­ti­jos ša­lims.