D. Grybauskaitė: vaikų globos įstaigų kontrolė – apgailėtina
Rea­guo­da­ma į pra­ne­ši­mus apie Vieš­vi­lės vai­kų glo­bos na­muo­se ki­lu­sį pe­do­fi­li­jos skan­da­lą, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad vai­kų glo­bos įstai­gų kon­tro­lė yra ap­gai­lė­ti­na, o iš so­viet­me­čio pa­vel­dė­tą vai­kų glo­bos sis­te­mą rei­kia nai­kin­ti.

„Jau ma­to­me šie­met tris skau­džius at­ve­jus dėl vai­kų iš­nau­do­ji­mo glo­bos na­muo­se, o dar tik žy­giuo­ja­me per ko­vą. Tai pa­tvir­ti­na, kad vai­kų glo­bos įstai­gų kon­tro­lė yra ap­gai­lė­ti­na ir kad mes, pa­vel­dė­ję sis­te­mą, ne­su­ge­ba­me nei ban­dy­ti ją pert­var­ky­ti, nei ga­lu­ti­nai ją re­for­muo­ti“,- in­ter­viu LRT ra­di­jui tei­gia D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, mė­gi­ni­mai re­for­muo­ti glo­bos įstai­gų sis­te­mą pra­si­dė­jo 2007 me­tų, bet re­zul­ta­tų iki šiol nė­ra.

Ša­lies va­do­vė sa­ko, kad bū­ti­na pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ir su­švel­nin­ti ar­ba pa­grei­tin­ti tvar­ką, kad vai­ką bū­tų ga­li­ma pa­im­ti glo­bo­ti.

Da­bar iš­lai­ky­ti vai­ką glo­bos na­muo­se per mė­ne­sį kai­nuo­ja iki 2 tūkst. eu­rų.

„Ir iš ti­krų­jų vai­kai tam­pa glo­bos na­mų įkai­tais, nes tiek sa­vi­val­dy­bė­se, tiek ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se tie­siog pa­sta­tai gy­ve­na vai­kų sąs­kai­ta, biu­ro­kra­ti­nė ma­ši­na gy­ve­na vai­kų sąs­kai­ta“, - sa­ko D. Gry­baus­kai­tė.

Anot ša­lies va­do­vės, šei­my­no­je au­gi­na­mi vai­kai ski­ria­ma tik 300 eu­rų, o šei­mo­je glo­bo­ja­miems – tik 150 eu­rų. Tad net ir ska­ti­ni­mo sis­te­ma, pre­zi­den­tės tei­gi­mu, yra nu­kreip­ta į tai, kad glo­bos na­mai iš­lik­tų ir juo­se gy­ven­tų vai­kai.

Ša­lies va­do­vė sa­ko pa­si­ren­gu­si ir to­liau teik­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl vai­kų glo­bos.

Pro­ku­ra­tū­ra yra pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jau­nes­nio nei 16-kos me­tų as­mens ga­li­mo tvir­ki­ni­mo Vieš­vi­lės vai­kų glo­bos na­muo­se. Di­rek­to­riui 57 me­tų Al­gi­man­tui Liau­dai­čiui par­eikš­ti įta­ri­mai, jam pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės - pa­skir­tas ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, pa­im­ti do­ku­men­tai.

Į Vieš­vi­lės vai­kų glo­bos na­mus iš­siųs­ta gru­pė spe­cia­lis­tų - jie tei­kia psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą vai­kams ir dar­buo­to­jams. Vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis sa­ko, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je at­lie­ka­mas vi­di­nis pa­ti­ki­ni­mas, kaip bu­vo už­ti­kri­na­ma glo­bos įstai­gos prie­žiū­ra.