D. Grybauskaitę ukrainiečiai paskelbė Metų žmogumi
Aukš­čiau­sio­ji Ukrai­nos aka­de­mi­nė ta­ry­ba Lie­tu­vos pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę pa­skel­bė Me­tų žmo­gu­mi.

Šis ti­tu­las vi­suo­me­ni­nė­je ir po­li­ti­nė­je veik­lo­je Lie­tu­vos va­do­vei su­teik­tas už tvir­tą ir nuo­sek­lią par­amą Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bei, an­tra­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

„Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nuo­sek­liai ir at­kak­liai gi­na Ukrai­nos in­te­re­sus aukš­čiau­siu tarp­tau­ti­niu ly­giu rem­da­ma Ukrai­nos de­mo­kra­ti­jos sie­kį. Jos bal­sas gir­di­mas iš pa­čių įta­kin­giau­sių tarp­tau­ti­nių tri­bū­nų, pa­tvir­tin­da­mas mū­sų ša­lies tei­sę bū­ti ly­giai tarp Eu­ro­pos vals­ty­bių", – Aukš­čiau­sio­sios Ukrai­nos aka­de­mi­nės ta­ry­bos raš­tą ci­tuo­ja Pre­zi­den­tū­ra.

Me­tų žmo­gaus ti­tu­lu ap­do­va­no­ja­mi nu­si­pel­nę po­li­ti­kos, kul­tū­ros, me­no at­sto­vai už in­dė­lį stip­ri­nant ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę, par­amą ir mei­lę Ukrai­nai, jos žmo­nėms, is­to­ri­jai ir tra­di­ci­joms.

Aukš­čiau­sią­ją Ukrai­nos aka­de­mi­nę ta­ry­bą su­da­ro iš­ki­lūs in­te­lek­tua­lai, vi­suo­me­nės vei­kė­jai, aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­riai.

Šį ap­do­va­no­ji­mą anks­čiau yra pel­nę po­pie­žius Jo­nas Pa­ulius II, Len­ki­jos pre­zi­den­tas Alek­san­der Kwas­niews­kis, Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Sa­kaš­vi­lis, Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, bu­vęs ES už­sie­nio po­li­ti­kos įga­lio­ti­nis Ja­vie­ras So­la­na, bu­vęs Eu­ro­pos Ta­ry­bos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Wal­te­ris Schwim­me­ris, JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas.