D. Grybauskaitė tvirtai laikosi reitingų viršūnėje
Tarp pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mų po­li­ti­kų iš­lie­ka pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, į tre­čią­ją vie­tą po­pu­lia­riau­sių po­li­ti­kų rei­tin­ge pa­ki­lo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

S.Skver­ne­lį pa­lan­kiai įver­ti­no 40,7 proc. apk­lau­sos da­ly­vių (sau­sį bu­vo 36,7 proc.) - pa­si­ti­kė­ji­mas juo per mė­ne­sį au­go la­biau­siai iš vi­sų po­li­ti­kų, ro­do nau­jau­sia vi­suo­me­nės nuo­mo­nių ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa, ku­rią šeš­ta­die­nį skel­bia dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Be jo, tarp po­pu­lia­riau­sių Vy­riau­sy­bės na­rių iš­lie­ka už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, ku­riam pa­lan­ku­mą iš­reiš­kė 34,9 proc. apk­laus­tų­jų (sau­sį - 33,2 proc.), taip pat iš­au­go Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko po­pu­lia­ru­mas - jį pa­lan­kiai įver­ti­no 34,2 proc. (sau­sį - 28,8 proc.) res­pon­den­tų.

Tei­gia­mai ver­ti­nan­čių pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę skai­čius pa­di­dė­jo nuo 58 proc. sau­sį iki 62,3 proc. va­sa­rį - ji vis dar pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­ma po­li­ti­kė Lie­tu­vo­je. An­truo­ju iš­lie­kan­čiam Al­gir­dui But­ke­vi­čiui per mė­ne­sį pa­lan­ku­mas iš­au­go nuo 55 proc. iki 57,2 proc. Jie­du, apk­laus­tų­jų nuo­mo­ne, taip pat ge­riau­siai at­sto­vau­ja ir gy­ven­to­jų in­te­re­sams - taip ma­no ati­tin­ka­mai 24,2 ir 13,6 proc. res­pon­den­tų.

Tuo me­tu tei­gia­mai ver­ti­nan­čių Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę per mė­ne­sį ne­žy­miai su­ma­žė­jo (nuo 31,5 iki 30,8 proc.).

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ne­žy­miai su­ma­žė­jo pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių ka­riuo­me­nę (nuo 57,4 iki 53,2 proc.), švie­ti­mo sis­te­mą (nuo 54,6 iki 50,7 proc.), svei­ka­tos ap­sau­gą (nuo 50,1 iki 46,8) bei ži­niask­lai­dą (nuo 45,8 iki 41 proc.). Ge­riau­siai gy­ven­to­jai ir to­liau ver­ti­na ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus (92,5 proc.), baž­ny­čią (57,1 proc.), po­li­ci­ją (55,6 proc.) ir „Sod­rą“ (55,3 proc.).

Po­pu­lia­riau­sia par­ti­ja iš­lie­ka so­cial­de­mo­kra­tai - jog bal­suo­tų už šią par­ti­ją, jei vyk­tų Sei­mo rin­ki­mai, nu­ro­dė 22 proc. res­pon­den­tų (sau­sį - 18,5). Taip pat per mė­ne­sį ne­žy­miai iš­au­go rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mas Li­be­ra­lų są­jū­džiu (bal­suo­tų 9,2 proc.), apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ta­pu­siu an­trą­ja pa­gal po­pu­lia­ru­mą par­ti­ja. Tre­čio­je vie­to­je li­ko Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (8,4 proc.).

Rep­re­zen­ta­ty­vi „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa vyk­dy­ta šių me­tų va­sa­rio 13-16 die­no­mis.