D. Grybauskaitė: „Trapios paliaubos Ukrainoje nėra taika“
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su į Lie­tu­vą dar­bo vi­zi­to at­vy­ku­siu Ukrai­nos Pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ka. Ša­lių va­do­vai pir­mi­nin­ka­vo aš­tun­ta­jai Lie­tu­vos ir Ukrai­nos Pre­zi­den­tų ta­ry­bai, ku­rio­je ap­tar­ta Ukrai­nos sau­gu­mo pa­dė­tis, Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mas, Ukrai­no­je įgy­ven­di­na­mos svar­bios tei­si­nės ir eko­no­mi­nės re­for­mos.

„Tra­pios pa­liau­bos Ukrai­no­je nė­ra tai­ka. Ug­nies nu­trau­ki­mo su­si­ta­ri­mas nuo­lat pa­žei­di­nė­ja­mas, ne­ati­trauk­ta su­nkio­ji ka­ri­nė tech­ni­ka, ne­at­kur­ta Ukrai­nos sie­nų kon­tro­lė. Ru­si­ja to­liau pa­mi­na tarp­tau­ti­nę tei­sę Ukrai­no­je, o jos de­mons­truo­ja­ma ko­va su te­ro­riz­mu – ma­žai įti­ki­nan­ti. Už tai ne­ga­li­me mo­kė­ti Eu­ro­pos ir Ukrai­nos sau­gu­mu“, – sa­kė pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, kad Lie­tu­va ir vi­sa Eu­ro­pa tvir­tai pa­lai­ko Ukrai­nos žmo­nes, gi­nan­čius sa­vo lais­vę ir ku­rian­čius skaid­rią bei at­vi­rą vals­ty­bę. Sank­ci­jos ag­re­so­riui tu­ri bū­ti tę­sia­mos, kol ne­bus vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­va nuo­sek­liai re­mia Ukrai­nos žmo­nių eu­ro­pi­nį pa­si­rin­ki­mą ir šios ša­lies sie­kį už­si­ti­krin­ti be­vi­zį re­ži­mą su Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis. To­dėl ša­lių va­do­vai ap­ta­rė tam bū­ti­nų re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą.

„Per pa­sta­ruo­sius me­tus mū­sų drau­gys­tė ir eko­no­mi­niai ry­šiai tik stip­rė­ja, ma­to­me mū­sų pi­lie­čių ry­šius, vi­sa­pu­siš­ką bend­ra­dar­bia­vi­mą ne­be tik tarp vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jų, bet ir tarp žmo­nių ir vers­lo. Ver­ti­na­me Ukrai­ną kaip Lie­tu­vai svar­bią po­li­ti­nę ir eko­no­mi­nę par­tne­rę, no­ri­me ma­ty­ti Ukrai­ną sėk­min­ga glo­ba­lios rin­kos da­ly­ve. Ru­si­jos ag­re­si­jos aki­vaiz­do­je Ukrai­nai ver­ta ir bū­ti­na in­teg­ruo­tis į pa­sau­lio ir Eu­ro­pos eko­no­mi­nę erd­vę“, – tre­čia­die­nį ati­da­ry­da­ma Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vers­lo fo­ru­mą Vil­niu­je kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, Ukrai­na tu­rė­tų orien­tuo­ti pre­ky­bą Va­ka­rų Eu­ro­pos link, nes nuo ki­tų me­tų sau­sio ša­lis ga­li pa­jaus­ti Ru­si­jos sank­ci­jų po­vei­kį dėl su ES pa­si­ra­šy­tos lais­vos pre­ky­bos su­tar­ties.

„Nuo sau­sio jūs, ko ge­ro, pa­jau­si­te vi­są šių sank­ci­jų gro­žį, kai įsi­ga­lios lais­vos pre­ky­bos su­tar­tis. Bet pa­ti­kė­ki­te, šios sank­ci­jos at­sig­rę­žia prieš pa­čią Ru­si­ją. Tai pa­ska­tins Ukrai­ną grei­čiau orien­tuo­tis į Va­ka­rus, į tą erd­vę, kur do­mi­nuo­ja skaid­ru­mas, efek­ty­vu­mas ir vi­sai ki­ta vers­lo kul­tū­ra“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.

D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, no­rint pa­siek­ti šį tiks­lą, Ukrai­na tu­ri pa­si­rink­ti la­bai am­bi­cin­gą re­for­mų ke­lią.

P. Po­ro­šen­ka: „U­krai­na ne­rea­guos į šantažą“

Vil­niu­je vie­šin­tis Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ki­je­vas ne­pa­si­duos Mask­vos šan­ta­žui ir ne­at­si­sa­kys lais­vos pre­ky­bos su­tar­ties su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), ta­čiau sa­kė esan­tis pa­si­ren­gęs to­les­nėms de­ry­boms su Ru­si­ja.

„Nei Ukrai­na, nei Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­rea­guos į bet ko­kį Ru­si­jos šan­ta­žą. Mes tvir­tai nu­si­tei­kę, kad nuo 2016 me­tų sau­sio 1 die­nos lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis įsi­ga­lios“, – sa­kė P. Po­ro­šen­ka bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos pre­zi­den­te.

Ukrai­nos pre­zi­den­tas sa­kė, kad pa­sta­rai­siais me­tais Ukrai­nos ir Ru­si­jos pre­ky­bos apy­var­ta ir taip su­ma­žė­jo ke­tu­ris kar­tus. Kar­tu pre­zi­den­tas pra­ne­šė, kad Ki­je­vas šį mė­ne­sį yra pa­si­ren­gęs da­ly­vau­ti dar vie­na­me de­ry­bų raun­de su Ru­si­ja, kad „pa­ro­dy­tų pa­si­ren­gi­mą ir no­rą de­rė­tis“.

Pa­dė­ko­jo už pa­si­sa­ky­mą prieš an­ti­te­ro­ris­ti­nę koa­li­ci­ją su Rusija

Ukrai­nos pre­zi­den­tas taip pat pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos va­do­vei Da­liai Gry­baus­kai­tei už jos pa­si­sa­ky­mą prieš Ru­si­jos įtrau­ki­mą į koa­li­ci­ją prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę.

„No­riu pa­dė­ko­ti jums, kad jūs užp­ro­tes­ta­vo­te ga­li­my­bę da­ly­vau­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nė­je koa­li­ci­jo­je, ku­rio­je ga­lė­tų bū­ti Ru­si­ja“, – bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė P.Po­ro­šen­ka. „Jū­sų po­zi­ci­ja bu­vo la­bai aiš­ki, kad to­kio­mis są­ly­go­mis, kai ag­re­so­rius prieš Ukrai­na tar­si ban­do de­mons­truo­ti sa­vo no­rą da­ly­vau­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nė­je koa­li­ci­jo­je, yra jo­kiu bū­du ne­priim­ti­na mū­sų vals­ty­bėms“, – tei­gė jis.

Pa­sak P.Po­ro­šen­kos, to­kia po­zi­ci­ja ne­už­ker­ta ke­lia „tam ti­krai koor­di­na­ci­jai“.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ei­tą mė­ne­sį par­eiš­kė, kad Lie­tu­va ne­da­ly­vau­tų bend­ro­je koa­li­ci­jo­je su Ru­si­ja prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te, kol Mask­va vyk­do ag­re­sy­vius veiks­mus Ukrai­no­je ir Gru­zi­jo­je.

Tai ji sa­kė li­kus ke­lioms die­noms iki Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­cois Hol­lan­de'o vi­zi­tą į Mask­vą, kur jis su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu su­ta­rė koor­di­nuo­ti oro smū­gius Si­ri­jo­je ir keis­ti žval­gy­bi­ne in­for­ma­ci­ja. Tiek Ru­si­jos, tiek Pra­ncū­zi­jos par­ei­gū­nai tei­gė, kad to­kie ry­šiai ne­reiš­kia bend­ros koa­li­ci­jos.

Ati­da­rė dvi­ša­lį forumą

Abu ša­lių pre­zi­den­tai per vi­zi­tą Vil­niu­je ati­da­rė dvi­ša­lį eko­no­mi­kos fo­ru­mą. Aukš­to ly­gio ren­gi­nys, į ku­rį at­vy­ko 150 vers­lo at­sto­vų iš abie­jų vals­ty­bių, su­reng­tas sie­kiant su­stip­rin­ti Lie­tu­vos ir Ukrai­nos eko­no­mi­nius ry­šius, pa­ska­tin­ti vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą, at­ver­ti abie­jų ša­lių vers­li­nin­kams nau­jų ga­li­my­bių. Fo­ru­me taip pat bus pri­sta­ty­tos ES pa­gal­bos prie­mo­nės Ukrai­nos pra­mo­nei ir vers­lui.

Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog ag­re­si­jos aki­vaiz­do­je Ukrai­nai gy­vy­biš­kai svar­bu at­si­kra­ty­ti eko­no­mi­nės pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos, pe­ro­rien­tuo­ti sa­vo pre­ky­bos kryp­tis į Va­ka­rus ir sėk­min­gai in­teg­ruo­tis į Eu­ro­pos bei pa­sau­lio eko­no­mi­nę erd­vę.

„Lie­tu­va ir Ukrai­na – ar­ti­mos ša­lys. Mū­sų žmo­nes vie­ni­ja stip­ri drau­gys­tės ir lais­vės dva­sia. Ver­ti­na­me Ukrai­ną kaip svar­bią Lie­tu­vos eko­no­mi­nę par­tne­rę. No­ri­me Jū­sų ša­lį ma­ty­ti sėk­min­ga Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ir glo­ba­lios rin­kos da­ly­ve. Tam bū­ti­na pa­si­rink­ti am­bi­cin­gų re­for­mų ke­lią, ku­ris pa­dė­tų su­kur­ti at­vi­rą ir skaid­rią Ukrai­nos vals­ty­bę. Eu­ro­pi­nės ver­ty­bės ir nau­ji eti­kos stan­dar­tai tu­ri tap­ti Ukrai­nos vers­lo sėk­mės re­cep­tu“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­dės mo­der­ni­zuo­ti ekonomiką

Kryp­tin­gas ES ir Ukrai­nos Lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­ties, ku­ri įsi­ga­lios nuo 2016 m. sau­sio 1 d., įgy­ven­di­ni­mas pa­dės mo­der­ni­zuo­ti Ukrai­nos eko­no­mi­ką, su­da­rys Ukrai­nai ga­li­my­bes pe­rim­ti pa­čią ge­riau­sią eu­ro­pi­nio vers­lo pa­tir­tį, pri­ar­tin­ti šios vals­ty­bės tei­sės ak­tus prie ES nor­mų ir stan­dar­tų. Tai pa­ska­tins už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas ir at­vers nau­jas rin­kas.

Pra­dė­jus veik­ti pre­ky­bos su­tar­čiai, bus at­si­sa­ky­ta 99 proc. tar­pu­sa­vio pre­ky­bo­je ga­lio­jan­čių mui­tų ir tai pa­dės Ukrai­nos eks­por­tuo­to­jams su­tau­py­ti 487 mln. eu­rų per me­tus.

Pa­sak D. Gry­baus­kai­tės, Ukrai­nos vers­lui Lie­tu­va ga­li at­ver­ti du­ris į Eu­ro­pos rin­ką. Mū­sų ša­lis, ne­se­niai pa­ti pe­rė­ju­si eu­roin­teg­ra­ci­jos ke­lią, yra at­vi­ra ir pa­si­ren­gu­si pa­dė­ti Ukrai­nai, da­lin­tis sa­vo pa­tir­ti­mi ir ži­nio­mis. Jau da­bar Eu­ro­pos Są­jun­ga yra di­džiau­sia Ukrai­nos pre­ky­bos par­tne­rė – pre­ky­ba su ES sie­kia treč­da­lį vi­sos Ukrai­nos pre­ky­bos.

Lie­tu­va taip pat pa­de­da stip­rin­ti Ukrai­nos ad­mi­nis­tra­ci­nius ge­bė­ji­mus tei­sė­kū­ros, že­mės ūkio, inf­ras­truk­tū­ros, ve­te­ri­na­ri­jos stan­dar­tų tai­ky­mo sri­ty­se. Ukrai­nai siū­lo­mi kon­kre­tūs pro­jek­tai.

Fo­ru­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos ir Ukrai­nos ener­ge­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, pra­mo­nės, lo­gis­ti­kos ir trans­por­to, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, che­mi­jos, mais­to pra­mo­nės įmo­nių at­sto­vai.

Lie­tu­vą ir Ukrai­ną sie­ja stip­rūs pre­ky­bi­niai ry­šiai. Pra­ėju­siais me­tais pre­ky­bos apy­var­ta vir­ši­jo mi­li­jar­dą eu­rų. Mū­sų ša­lis taip pat ak­ty­viai in­ves­tuo­ja Ukrai­no­je – Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jos čia jau vir­ši­jo 50 mln. eu­rų. Lie­tu­va taip pat po­pu­lia­rė­ja tarp ukrai­nie­čių kaip tu­riz­mo kryp­tis. Per pra­ėju­sius me­tus Ukrai­nos tu­ris­tų skai­čius iš­au­go 65 pro­cen­tais. Tai 7 vie­ta pa­gal į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių tu­ris­tų skai­čių.

Ne­tu­ri už­gož­ti Ukrainos

„Šian­die­ni­nė geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja ir nau­ji sau­gu­mo iš­šū­kiai, su ku­riais su­si­du­ria Eu­ro­pa ir vi­sas pa­sau­lis, ne­tu­rė­tų už­gož­ti Ukrai­nos klau­si­mo ir Mins­ko su­si­ta­ri­mo vyk­dy­mo. Lie­tu­va vi­sa­da rė­mė ir to­liau rems Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę, lais­vę ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad mū­sų par­ei­ga iš­lai­ky­ti Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos nu­brėž­tą kryp­tį ir pa­dė­ti už­ti­krin­ti sklan­dų Ukrai­nos eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­ce­są“, – pa­brė­žė Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Par­la­men­to va­do­vė pa­si­džiau­gė in­ten­sy­viu tarp­par­la­men­ti­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu tarp Sei­mo ir Ukrai­nos Ra­dos, pa­žy­mė­da­ma, kad Sei­mo at­sto­vai nuo­la­tos da­li­na­si eu­roin­teg­ra­ci­ne pa­tir­ti­mi ir tvir­tai re­mia Ukrai­ną įvai­riuo­se tarp­tau­ti­niuo­se for­ma­tuo­se. Sei­mo Pir­mi­nin­kė tei­gė ma­tan­ti aki­vaiz­džią Ukrai­nos pa­žan­gą, da­rant bū­ti­nas re­for­mas, in­teg­ruo­jan­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Pa­sak po­li­ti­kės, Lie­tu­va ir to­liau yra pa­si­ren­gu­si teik­ti vi­są rei­kia­mą tech­ni­nę ir eks­per­ti­nę pa­gal­bą Ukrai­nai.

Iš­reiš­kė paramą

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, tre­čia­die­nį su­si­ti­kęs su vi­zi­to į Lie­tu­vą at­vy­ku­siu Ukrai­nos pre­zi­den­tu P. Po­ro­šen­ka, iš­reiš­kė tvir­tą Lie­tu­vos par­amą Ukrai­nai.

„U­krai­na – svar­bi Lie­tu­vos par­tne­rė. Lie­tu­va re­mia Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę, lais­vę ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. Nie­ka­da ne­pri­pa­žin­si­me Kry­mo oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos“, – sa­kė prem­je­ras.

Kaip su­si­ti­ki­me pa­žy­mė­jo Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas, sank­ci­jos Ru­si­jai tu­ri bū­ti pra­tęs­tos tol, kol Mask­va vi­siš­kai ne­įgy­ven­dins sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal Mins­ko su­si­ta­ri­mus. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Ru­si­jos su­ar­tė­ji­mas, gre­ta ki­tų są­ly­gų, ga­li­mas tik Ru­si­jai pa­kei­tus sa­vo ag­re­sy­vią po­zi­ci­ją Ukrai­nos at­žvil­giu ir vi­sai iš jos pa­si­trau­kus.

Po­kal­by­je su Ukrai­nos va­do­vu Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas kal­bė­jo­si apie jos pa­si­ren­gi­mą įgy­ven­din­ti Lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą su Eu­ro­pos Są­jun­ga, ku­ris kar­tu su Aso­cia­ci­jos su­tar­ti­mi įsi­ga­lios nuo 2016 me­tų pra­džios. „Tai ne­abe­jo­ti­nai su­ak­ty­vins pre­ky­bą tarp Ukrai­nos ir ES, taip pat tarp Ukrai­nos ir Lie­tu­vos ir pa­ska­tins dvi­ša­lį eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Prem­je­ras taip pat in­for­ma­vo, kad po­li­ti­nės ir eko­no­mi­nės pa­gal­bos Ukrai­nai klau­si­mus ne­se­niai ap­ta­rė su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Pir­mi­nin­ku Jea­nu Clau­de­“u Junc­ke­riu ir pa­brė­žė, kad Lie­tu­va yra Ukrai­nos rė­mė­ja vi­suo­se tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se ir su­si­ti­ki­muo­se.

Žen­gė svar­bius žingsnius

Ukrai­na jau žen­gė svar­bius žings­nius re­for­muo­da­ma po­li­ci­jos pa­tru­lių tar­ny­bą, įsteig­da­ma su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čių pro­ku­ro­rų tar­ny­bą, ge­rin­da­ma vals­ty­bės fi­nan­sų val­dy­mą. Pa­sak Pre­zi­den­tės, da­bar itin svar­bu ne­sus­to­ti ir įgy­ven­din­ti ki­tas bū­ti­nas teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros, ener­ge­ti­kos sek­to­riaus pert­var­kas. Tai svar­bu Ukrai­nos žmo­nių ge­ro­vei.

Lie­tu­vos ir Ukrai­nos Pre­zi­den­tų su­si­ti­ki­mas vyks­ta li­kus mė­ne­siui iki Ukrai­nos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos Lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mo. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, tai dar vie­nas žings­nis, su­ar­tin­sian­tis Ukrai­ną su Eu­ro­pa, at­ver­sian­tis jai skaid­rią ir kon­ku­ren­cin­gą rin­ką bei su­ma­žin­sian­tis eko­no­mi­nę pri­klau­so­my­bę nuo Ru­si­jos. To­dėl šis su­si­ta­ri­mas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas ne­ati­dė­lio­jant ir be nau­jų iš­ly­gų.

Mū­sų ša­lis pa­de­da Ukrai­nai įgy­ven­din­ti bū­ti­nas pert­var­kas, teik­da­ma eks­per­ti­nę ir fi­nan­si­nę pa­gal­bą. Lie­tu­vos par­ama Ukrai­nos vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­moms, jos švie­ti­mui ir su­teik­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba vien šiais me­tais sie­kia 1,5 mln. eu­rų.

Lie­tu­va taip pat bend­ra­dar­biau­ja su Ukrai­na stip­ri­nant ir mo­der­ni­zuo­jant šios ša­lies ka­ri­nes pa­jė­gas. Ukrai­nos ka­riams su­da­ro­mos ga­li­my­bės stu­di­juo­ti Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, o ki­tų me­tų pra­džio­je bus su­reng­tos pir­mo­sios tri­ša­lės Lie­tu­vos, Ukrai­nos ir Len­ki­jos bri­ga­dos pra­ty­bos.

Lie­tu­vos ir Ukrai­nos Pre­zi­den­tų ta­ry­bos me­tu bu­vo pa­si­ra­šy­ta kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­ma 2016–2020 me­tams, ku­ri dar la­biau su­stip­rins dvi­ša­lius ry­šius me­no ir švie­ti­mo sri­ty­je, pa­ska­tins da­li­ji­mą­si pa­tir­ti­mi sau­gant kul­tū­ros pa­vel­dą, pa­di­dins Lie­tu­vos kū­rė­jų ži­no­mu­mą Ukrai­no­je.