D. Grybauskaitė: tai didžiulis Lietuvos solidarumo ženklas
Vie­šė­da­ma Slo­vė­ni­jo­je Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Slo­vė­ni­jos pre­zi­den­tas Bo­ru­tas Pa­hor ap­lan­kė pa­bė­gė­lių ir mig­ran­tų pa­skirs­ty­mo cen­trą, ku­ria­me dir­ba ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

Ša­lių pre­zi­den­tai ap­žiū­rė­jo Slo­vė­ni­jos ir Kroa­ti­jos pa­sie­ny­je Do­bo­vo­je vei­kian­tį pa­bė­gė­lių ir mig­ran­tų pa­skirs­ty­mo cen­trą bei su­si­ti­ko su čia dir­ban­čius Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. Mū­sų kraš­to par­ei­gū­nai pa­de­da val­dy­ti į Slo­vė­ni­ją iš Grai­ki­jos per Va­ka­rų Bal­ka­nų vals­ty­bes plūs­tan­čius pa­bė­gė­lių srau­tus, už­ti­krin­ti jų re­gis­tra­ci­ją, pa­skirs­ty­mą ir vie­šą­ją tvar­ką, ra­šo­ma Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­va pir­mo­ji su­rea­ga­vo į Slo­vė­ni­jos, su­si­dū­ru­sios su di­de­liu pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, pa­gal­bos pra­šy­mą. Per­nai Slo­vė­ni­jos sie­ną kir­to 380 tūks­tan­čių žmo­nių, šie­met vien per 2 mė­ne­sius – jau 100 tūks­tan­čių.

„Tai di­džiu­lis Lie­tu­vos so­li­da­ru­mo ženk­las. Šian­dien pa­dė­da­mi Slo­vė­ni­jai už­si­ti­kri­na­me, kad pri­rei­kus, pa­gal­bos su­lauk­si­me ir pa­tys. No­riu pa­dė­ko­ti mū­sų po­li­ci­jos par­ei­gū­nams už gar­bin­gai at­lik­tą par­ei­gą“, – sa­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, so­li­da­ru­mo la­biau­siai rei­kia už­ti­kri­nant ES iš­orės ir Šen­ge­no sie­nų sau­gu­mą. Tik pats ro­dy­da­mas su­pra­ti­mą ir so­li­da­ru­mą, iš­ti­kus kri­zei ga­li ti­kė­tis to pa­ties. Lie­tu­va pa­ti tu­ri ES iš­orės ir Šen­ge­no sie­ną, to­dėl la­bai ge­rai su­pran­ta bū­ti­ny­bę pri­si­dė­ti stip­ri­nant ES iš­orės sie­nų, o tuo pa­čiu ir mū­sų pi­lie­čių sau­gu­mą.

Mig­ra­ci­jos kri­zei ne­slops­tant ir kei­čiant kryp­tis Slo­vė­ni­jo­je įgy­ta mū­sų ša­lies par­ei­gū­nų pa­tir­tis val­dant pa­bė­gė­lių srau­tus yra la­bai nau­din­ga ir svar­bi Lie­tu­vai. Mū­sų vals­ty­bė į Slo­vė­ni­ją nu­siun­tė 4 po­li­ci­jos par­ei­gū­nų gru­pes iš vi­so 50 as­me­nų. Pa­gal­bą taip pat at­siun­tė Aus­tri­ja, Vo­kie­ti­ja, Če­ki­ja, Ru­mu­ni­ja, Veng­ri­ja, Len­ki­ja, Slo­va­ki­ja, Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Bul­ga­ri­ja.

D. Gry­baus­kai­tė taip pat pa­brė­žė, jog Eu­ro­pos Są­jun­ga yra pri­ėmus vi­sus stra­te­gi­nius spren­di­mus kri­zei su­val­dy­ti, ta­čiau trūks­ta po­li­ti­nės va­lios juos veiks­min­gai įgy­ven­din­ti. Pa­sak Lie­tu­vos pre­zi­den­tės, bū­ti­na ne­del­siant stip­rin­ti ES iš­orės sie­nas, ki­taip ri­zi­kuo­ja­me Šen­ge­no zo­nos at­ei­ti­mi ir Eu­ro­pos pi­lie­čių sau­gu­mu. ES pri­va­lo ak­ty­vin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su tre­čio­sio­mis ša­li­mis, ypač Tur­ki­ja, im­tis veiks­min­gų ko­vos su ne­tei­sė­tų žmo­nių ga­be­ni­mu prie­mo­nių, už­ti­krin­ti rea­liai vei­kian­čias eko­no­mi­nių mig­ran­tų grą­ži­ni­mo pro­ce­dū­ras.

Lie­tu­vos ir Slo­vė­ni­jos pre­zi­den­tai la­biau­siai tu­ris­tų lan­ko­mo­je vie­to­je – prie įėji­mo į Pos­toi­nos ur­vus inau­gu­ra­vo tau­tų vie­ny­bę ir so­li­da­ru­mą sim­bo­li­zuo­jan­tį „Tai­kos ir drau­gys­tės suo­le­lį“. Tai prieš ke­le­tą me­tų gi­mu­si gra­ži tra­di­ci­ja – Slo­vė­ni­jos Pre­zi­den­tas su ki­tų vals­ty­bių va­do­vais įvai­rio­se ša­lies vie­to­se jau yra inau­gu­ra­vęs pen­kis to­kius sim­bo­li­nius suo­le­lius.