D. Grybauskaitė: tai atitinka Lietuvos galimybes
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas Lie­tu­vai pri­im­ti kiek dau­giau nei tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių ati­tin­ka ša­lies ga­li­my­bes, tre­čia­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Tai yra op­ti­ma­lus skai­čius, ku­rį Lie­tu­va per dve­jus me­tus yra pa­jė­gi pri­im­ti“, - žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė pre­zi­den­tė.

Tai ša­lies va­do­vė sa­kė ko­men­tuo­da­ma Briu­se­lio siū­ly­mą Lie­tu­vai per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 prie­globs­čio pra­šy­to­jus iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį pa­siū­lė Lie­tu­vai pri­im­ti pa­pil­do­mai pri­im­ti 780 pa­bė­gė­lių, ku­rie šiuo me­tu yra Veng­ri­jo­je, Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je. Anks­čiau Lie­tu­va jau įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lius.

ES ša­lims Briu­se­lis siū­lo pa­si­da­ly­ti 160 tūkst. prie­globs­čio pra­šy­to­jų. Šį klau­si­mą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai svars­tys ki­tą pir­ma­die­nį.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, nau­ja­sis skai­čius „grįs­tas vi­siš­kai ob­jek­ty­viais kri­te­ri­jais“, pir­miau­sia at­siž­vel­giant į ša­lies gy­ven­to­jų skai­čių ir eko­no­mi­kos dy­dį.

Vy­riau­sy­bės už­duo­tis - reng­tis integracijai

Ji pa­brė­žė, kad Lie­tu­va tu­ri par­ody­ti ir so­li­da­ru­mą Eu­ro­pai, ir at­jau­tą nuo ka­ro bė­gan­tiems žmo­nėms. D.Gry­baus­kai­tė pri­mi­nė, kad Lie­tu­va iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ne kar­tą yra su­lau­ku­si ir fi­nan­si­nės, ir ka­ri­nės pa­gal­bos.

Pre­zi­den­tė tvir­ti­no, kad da­bar Vy­riau­sy­bės už­duo­tis - reng­tis pa­bė­gė­lius in­teg­ruo­ti į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę. Tam ti­ki­ma­si ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų, Baž­ny­čios pa­gal­bos.

„Kal­bė­jau­si ir su ar­ki­vys­ku­pu, baž­ny­čia yra pa­si­ren­gu­si da­ly­vau­ti ši­to­je prog­ra­mo­je taip pat ak­ty­viai“, - tei­gė pre­zi­den­tė.

„Ne­ga­li­ma iš pa­bė­gė­lių da­ry­ti ge­tų. Jie tu­ri bū­ti in­teg­ruo­ja­mi į ša­lies re­gio­nus, jiems ti­krai rei­kia pa­dė­ti ne tik iš­mok­ti kal­bą, bet ir ras­ti dar­bą, kad jie no­rė­tų čia lik­ti. Ir su­tik­ti juos ge­ra­no­riš­kai, nes tai, žmo­nės, ku­riems rei­kia pa­gal­bos“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, at­ei­ty­je Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­rės pa­tvir­tin­ti pla­ną, kaip spręs­ti pa­bė­gė­lių klau­si­mą, kol dar jie ne­at­vy­ko į Eu­ro­pą. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, bus dis­ku­tuo­ja­ma ir dėl kri­zių spren­di­mo, ir iš­ori­nių sie­nų ap­sau­gos, ir spe­cia­laus pa­gal­bos fon­do su­kū­ri­mo, tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės, kas ga­li ti­kė­tis pa­bė­gė­lio sta­tu­so, kas ne. Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, ga­li bū­ti su­da­ry­tas vals­ty­bių, iš ku­rių bus ne­re­ko­men­duo­ja­ma pri­im­ti mig­ran­tų, są­ra­šas.

Aps­vars­tys ketvirtadienį

Nau­ją Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mą pa­pil­do­mai per­kel­ti 780 pa­bė­gė­lių Vy­riau­sy­bė svars­tys ket­vir­ta­die­nį, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos iš­šū­kius Vy­riau­sy­bė ver­ti­na la­bai rim­tai, su­pran­ta­me šios prob­le­mos mas­tą, to­dėl so­li­da­ri­zuo­ja­mės su Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė­mis. Jau ry­toj Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me aps­vars­tys Lie­tu­vos po­zi­ci­ją dėl re­ko­men­duo­ja­mų pa­pil­do­mų 780 as­me­nų per­kė­li­mo į Lie­tu­vą“, - sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Jo ko­men­ta­rą te­le­fo­nu iš Iz­rae­lio BNS per­da­vė at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Pir­ma­die­nį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis da­ly­vaus ES mi­nis­trų ta­ry­bo­je, ku­rio­je ti­ki­ma­si pri­im­ti spren­di­mą dėl pa­bė­gė­lių pa­sis­kirs­ty­mo.

Kvo­ta dar tu­rės didėti

Eu­ro­pos Są­jun­gos­ša­lims, tarp jų - ir Lie­tu­vai, siū­lo­mos pa­bė­gė­lių kvo­tos, at­siž­vel­giant į rea­lius pa­bė­gė­lių srau­tus, yra per ma­žos ir tu­rės di­dė­ti, ma­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius.

„Tai yra la­bai la­bai ma­ža kvo­ta, nes ES pla­nai yra pa­grįs­ti įsi­ti­ki­ni­mu, kai kal­ba­ma apie ma­žiau nei 200 tūkst. bėg­lių, o bėg­lių skai­čius bus ge­ro­kai di­des­nis. Aš ma­nau, kad šis skai­čius ne­bus ga­lu­ti­nis ir bus dar di­des­nių rei­ka­la­vi­mų“, - BNS sa­kė po­li­to­lo­gas.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Anot jo, Lie­tu­vai siū­lo­mas pri­im­ti bend­ras 1105 pa­bė­gė­lių skai­čius „ti­krai ne­su­kel­tų per di­de­lių bė­dų“, ta­čiau jis ne­at­me­tė, kad pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mui ir so­cia­li­za­ci­jai Lie­tu­va ga­lė­tų pra­šy­ti di­des­nės Briu­se­lio par­amos.

„Ko­kie 2-3 tūkst. pa­bė­gė­lių - Lie­tu­va ti­krai leng­vai ga­lė­tų tai pa­ten­kin­ti, jei at­si­sa­ky­tų prieš­iš­kų nuo­sta­tų bėg­lių at­žvil­giu“, - ne­abe­jo­jo jis.

Anot jo, lie­tu­vių su­si­rū­pi­ni­mas dėl bū­si­mų so­cia­li­nių prob­le­mų pri­imant pa­bė­gė­lius „y­ra ne­pag­rįs­tas“, nes jie grei­čiau­siai ne­nu­sės Lie­tu­vo­je, o trauks to­liau į tur­tin­ges­nes ES vals­ty­bes, dau­giau­sia - į Šve­di­ją ir Vo­kie­ti­ją.

K.Gir­niaus įsi­ti­ki­ni­mu, pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mui ne­pa­si­ruo­šu­si ne tik Lie­tu­va, ta­čiau ir vi­sa ES, to­dėl po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų pri­im­ti „sku­bo­tų spren­di­mų“ ne­pa­si­ta­rę su tau­ta. Tad, jo ver­ti­ni­mu, pa­bė­gė­lių kvo­tų klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti kuo pla­čiau nag­ri­nė­ja­mas Sei­me.

„Es­mi­niais klau­si­mais rei­kia kreip­tis į pi­lie­čius, tau­tą, iš­klau­sy­ti jų, ne­bū­ti­nai pri­im­ti jų nuo­mo­nę, bet tik ne spręs­ti ko­mi­te­te. Ko­mi­te­te ga­li spręs­ti eis­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mus (...). Aiš­ku, rei­kia ati­dė­ti (ga­lu­ti­nius spren­di­mus). Tai yra dirb­ti­nai nu­sta­ty­tas lai­kas, kad rei­kia nu­spręs­ti iki pir­ma­die­nio ar tre­čia­die­nio - tai yra rim­ti da­ly­kai, ku­riuos svar­bu nuo­dug­niai iš­nag­ri­nė­ti“, - sa­kė TSPMI at­sto­vas.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­gal nau­ją­jį pa­bė­gė­lių pa­sis­kirs­ty­mo pla­ną ES ša­lims siū­lo per dve­jus me­tus pa­pil­do­mai per­kel­ti 160 tūkst. žmo­nių. Anks­čiau Briu­se­lis siū­lė pa­skirs­ty­ti 40 tūkst. prie­globs­čio pra­šy­to­jų, ta­čiau vals­ty­bės na­rės su­si­ta­rė dėl kiek dau­giau nei 32 tūks­tan­čių. Lie­tu­vai, be anks­čiau įsi­pa­rei­go­tų pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lių, pa­pil­do­mai pri­im­ti siū­lo­ma 780 as­me­nų: 351 - iš Veng­ri­jos, 328 - iš Grai­ki­jos ir 101 - iš Ita­li­jos. Dau­giau­sia tai tu­rė­tų bū­ti pa­bė­gė­liai iš Si­ri­jos, Ira­ko ir Eri­trė­jos.