D. Grybauskaitė: svarbiausias klausimas Minske neišspręstas
Per ke­tur­ša­les de­ry­bas Mins­ke ne­išsp­ręs­tas svar­biau­sias klau­si­mas dėl Ukrai­nos sie­nų kon­tro­lės, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Mins­ke pa­siek­tas da­li­nis su­si­ta­ri­mas dėl pa­liau­bų, no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti - tik pa­liau­bos, ar jos bus vyk­do­mos, lai­kas par­odys. Mins­ke prieš pen­kis mė­ne­sius bu­vo pa­siek­tas pa­liau­bų su­si­ta­ri­mas, ku­ris bu­vo ne­vyk­do­mas. Tai­gi, tai tik pa­liau­bos. Pa­grin­di­nis klau­si­mas - sie­nų kon­tro­lė - nė­ra iš­spręs­tas“, - ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, ne­išsp­ren­dus sie­nos kon­tro­lės klau­si­mo, „per sie­ną ir anks­čiau, ir po­ten­cia­liai da­bar ga­li ju­dė­ti ru­sų ka­riuo­me­nė ir su­nkio­ji gink­luo­tė“.

D.Gry­baus­kai­tė tvir­ti­no, kad lai­kas par­odys, ar pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas bus vyk­do­mas, ta­čiau iki vi­siš­ko prob­le­mos iš­spren­di­mo dar to­li.

„Tai­ka dar yra to­li ir dar la­bai il­gas ke­lias iki vi­siš­ko prob­le­mos spren­di­mo“, - kal­bė­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.

Pa­klaus­ta, ar ket­vir­ta­die­nį į ne­for­ma­lų po­sė­dį be­si­ren­kan­ti Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba (EVT) spręs klau­si­mą dėl nau­jų sank­ci­jų Ru­si­jai, D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad pir­miau­sia bus iš­klau­sy­ti iš Mins­ko grį­žę Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel bei Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka.

„Ti­kė­ti­na, kad sank­ci­jų klau­si­mai šian­dien bus ati­dė­ti iki ko­vo mė­ne­sio. Nes bū­ti­na pa­žiū­rė­ti, kaip net to­kie da­li­niai su­si­ta­ri­mai, ar jie bus iš vi­so vyk­do­mi“, - ak­cen­ta­vo Lie­tu­vos va­do­vė.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ly­de­riai taip pat pla­nuo­ja ap­tar­ti Grai­ki­jos rei­ka­la­vi­mus dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo.

„Grai­ki­jos prog­ra­ma tu­ri bū­ti vyk­do­ma. Ga­li­ma kal­bė­ti gal­būt apie jos vyk­dy­mo lai­ko pra­tę­si­mą, iš­tę­si­mą, kad tie įsi­pa­rei­go­ji­mai, ku­rie bu­vo pri­im­ti anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės, jie yra svar­būs, tu­ri bū­ti tęs­ti­nu­mas. At­sa­kin­ga fis­ka­li­nė ir eko­no­mi­nė po­li­ti­ka tu­ri bū­ti vyk­do­ma vi­sų eu­ro zo­nos ša­lių“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.