D. Grybauskaitė: susitarimas su Turkija nereiškia naujų migrantų kvotų
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) su­si­ta­ri­mas su Tur­ki­ja dėl mig­ran­tų grą­ži­ni­mo ne­reiš­kia nau­jų pa­bė­gė­lių kvo­tų ES na­rėms, penk­ta­die­nį BNS pra­ne­šė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ši­ta vie­ta bu­vo la­bai kri­tiš­ka dau­ge­liui ša­lių, mums – taip pat ir aš dar va­kar dis­ku­si­jų me­tų pa­siū­liau, kad bū­tų įtvir­tin­ti sau­gik­liai, kad lik­tų tik­tai anks­čiau su­tar­tų ir su­de­rė­tų kvo­tų rė­muo­se. Ir tai yra la­bai aiš­kiai su­for­mu­luo­ta tiek dvi­ša­lia­me me­mo­ran­du­me tarp ES ir Tur­ki­jos, taip pat ki­ta­me do­ku­men­te, tas pats pa­kar­to­ta Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos iš­va­do­se, kur la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad jei­gu bus vir­šy­ta kvo­ta, ku­ri bu­vo su­de­rė­ta ir su­tar­ta (...), jei­gu ma­to­me, kad tie skai­čiai la­bai prog­re­sy­viai au­ga, reiš­kia prog­ra­ma ir sis­te­ma, ir vi­sas me­cha­niz­mas ne­vei­kia ir jis tu­rės bū­ti su­stab­dy­tas“, – BNS te­le­fo­nu iš Briu­se­lio sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, ES su­si­ta­ri­mas su Tur­ki­ja pra­dės ga­lio­ti nuo sek­ma­die­nio.

„Di­džiau­sias, aiš­ku, klau­si­mas, (...) kaip įgy­ven­din­ti šį su­si­ta­ri­mą, ne­bu­vo leng­va ir su­si­tar­ti, nes daug są­ly­gų bu­vo nuo fi­nan­si­nių, iki de­ry­bi­nių, iki lais­vo ju­dė­ji­mo žmo­nių tarp Eu­ro­pos ir Tur­ki­jos, bet, aiš­ku, svar­biau­sia, kad pri­tar­ta mig­ran­tų grą­ži­ni­mui tarp­tau­ti­nės tei­sės rė­muo­se“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, grą­žin­ti mig­ran­tus į Tur­ki­ją Grai­ki­ja ad­mi­nis­tra­ci­nių ge­bė­ji­mų ne­tu­ri, to­dėl ES ke­ti­na siųs­ti jai ne tik hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, bet ir mig­ra­ci­jos spe­cia­lis­tus bei pa­sie­nio ap­sau­gos pa­jė­gas.

Pa­sak pre­zi­den­tės, su­si­ta­ri­mas su Tur­ki­ja bus pir­mas pa­ti­kri­ni­mas Eu­ro­pai, ar ji su­ge­bės su­val­dy­ti ne­le­ga­lių mig­ran­tų srau­tus, nes at­ei­ty­je į že­my­ną ga­li at­si­ver­ti ir dau­giau mig­ran­tų ke­lių.

„Ži­no­me ir jau ma­to­me po­žy­mius, kad dar vie­nas ke­lias ga­li va­sa­rą at­si­ver­ti per Vi­dur­že­mio jū­rą iš Li­bi­jos“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

ES su Tur­ki­ja su­si­ta­rė, kad nau­jai iš Tur­ki­jos į Grai­ki­jos sa­las at­vyks­tan­tys ne­le­ga­lūs mig­ran­tai bus grą­ži­na­mi at­gal, o į ES iš Tur­ki­jos bus per­ke­lia­mi tik si­rų ka­ro pa­bė­gė­liai.

Šiuo su­si­ta­ri­mu taip pat pa­grei­ti­na­ma ir ES fi­nan­si­nė par­ama Tur­ki­jai pa­dė­sian­ti spręs­ti mig­ra­ci­jos kri­zę.