D. Grybauskaitė statysis naują namą
Li­kus tre­jiems me­tams iki an­tros ka­den­ci­jos pa­bai­gos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ėmė pla­nuo­ti to­les­nę at­ei­tį. Pri­vi­le­gi­jas kri­ti­kuo­jan­ti ša­lies va­do­vė ke­ti­na sta­ty­tis nuo­sa­vą na­mą, ku­ria­me ga­lė­tų įsi­kur­ti pa­li­ku­si S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mus.

D. Gry­baus­kai­tės ne­vi­lio­ja įsta­ty­mo ga­ran­tuo­ta pers­pek­ty­va iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos gy­ven­ti pres­ti­ži­nia­me sos­ti­nės Tur­niš­kių ra­jo­ne. Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai pa­teik­to­je pa­tiks­lin­to­je pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je pre­zi­den­tė ne­se­niai nu­ro­dė pir­ku­si že­mės skly­pą. Pir­ki­nys, įsi­gy­tas iš bend­ro­vės „For­te­ka“, at­siė­jo 50 tūkst. eu­rų. Pre­zi­den­tės mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, yra 7178 eu­rai.

Įsi­kurs Vil­niaus rajone

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­aiš­ki­no Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba, ša­lies va­do­vė įsi­gi­jo 16 arų že­mės skly­pą nau­jai for­muo­ja­ma­me gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­le Vil­niaus ra­jo­ne. „Šia­me skly­pe pre­zi­den­tė pla­nuo­ja sta­ty­tis gy­ve­na­mą­jį na­mą. Pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mams ša­lies va­do­vė ne­liks gy­ven­ti Tur­niš­kė­se. Pre­zi­den­tė ne kar­tą yra griež­tai pa­si­sa­kiu­si prieš bet ko­kias pri­vi­le­gi­jas ir lai­ko­si nuo­sta­tos, kad gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis ir jų iš­lai­ky­mu, pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mams, ša­lies va­do­vas tu­ri pats pa­si­rū­pin­ti“, – tei­gia­ma spau­dos tar­ny­bos LŽ at­siųs­ta­me raš­te.

Prieš tap­da­ma pre­zi­den­te D. Gry­baus­kai­tė gy­ve­no pri­va­čia­me ko­te­dže No­ra­giš­kių gat­vė­je sos­ti­nės Je­ru­za­lės ra­jo­ne. Per­si­kraus­čius į Tur­niš­kes, jos at­sto­vai yra sa­kę, kad ša­lies va­do­vės as­me­ni­nia­me na­me nie­kas ne­gy­ve­na. Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, D. Gry­baus­kai­tės tur­tas ir san­tau­pos 2014-ai­siais sie­kė 761 tūkst. eu­rų. Ša­lies va­do­vės san­tau­pos bu­vo be­veik 283 tūkst. eu­rų. Pre­zi­den­tė tu­rė­jo ar­ti 350 tūkst. eu­rų ver­tės ver­ty­bi­nių po­pie­rių. Jų be­veik kas­met ji įsi­gy­ja. Pre­zi­den­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės ver­tė pa­sta­rai­siais me­tais ne­si­kei­tė ir sie­kė apie 124 tūkst. eu­rų (per 101 tūkst. eu­rų su­da­rė ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, dar be­veik 23 tūkst. eu­rų – že­mė). D. Gry­baus­kai­tės tu­ri­mų ju­ve­ly­ri­nių bei me­no dir­bi­nių ver­tė – kiek ma­žiau nei 4,5 tūkst. eu­rų.

At­gy­ve­nu­sios pri­vi­le­gi­jos

Apie tai, kad bai­gu­si ka­den­ci­ją ne­ke­ti­na gy­ven­ti Tur­niš­kė­se, D. Gry­baus­kai­tė už­si­mi­nė dar per­nai, ki­lus keb­lu­mų dėl pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės, po vy­ro mir­ties gy­ve­nan­čios re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se, veiks­mų. „Ži­nau ir se­niai ap­sisp­ren­džiau, jog pa­si­bai­gus ma­no ka­den­ci­jai, Tur­niš­kė­se gy­ven­ti ne­lik­siu“, – tuo­met žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė. Jos nuo­mo­ne, pa­na­šių pri­vi­le­gi­jų, ko­kios Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­tos bu­vu­siems va­do­vams bei jų su­tuok­ti­nėms, de­rė­tų at­si­sa­ky­ti.

„Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­tis to­kių no­menk­la­tū­ri­nių pri­vi­le­gi­jų pre­zi­den­tų, bu­vu­sių pre­zi­den­tų šei­mos na­riams ne­nu­ma­to. Ma­ny­čiau, kad tai yra no­menk­la­tū­ri­nis re­lik­tas, ku­rio rei­kė­tų at­si­kra­ty­ti. Lie­tu­va jau se­niai su­bren­do, kad to­kių pri­vi­le­gi­jų dau­giau ne­tu­rė­tu­me“, – yra sa­kiu­si D. Gry­baus­kai­tė. Su­tar­tis, ku­ri K. Bra­zaus­kie­nei su­tei­kė tei­sę gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se, bai­gė ga­lio­ti per­nai spa­lį. Naš­lei del­siant iš­si­kraus­ty­ti, Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja po ke­lių pa­kar­to­ti­nių įspė­ji­mų dėl iš­kel­di­ni­mo iš ne­tei­sė­tai uži­ma­mų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų krei­pė­si į teis­mą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko pir­mas jo po­sė­dis, ja­me naš­lė pa­pra­šė dau­giau lai­ko iš­si­kraus­ty­ti.

Griež­tai sau­go­ma teritorija

Val­džios re­zer­va­tu va­di­na­mo­se Tur­niš­kė­se pre­zi­den­tė gy­ve­na nuo 2009-ųjų lie­pos. Iki D. Gry­baus­kai­tės šio­je re­zi­den­ci­jo­je bu­vo įsi­kū­ręs per ap­kal­tą nu­ša­lin­tas pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pa­ksas su šei­ma. Jam iš­si­kraus­čius, pa­sta­tas še­še­rius me­tus bu­vo tuš­čias. Prieš įsi­ku­riant D. Gry­baus­kai­tei jį te­ko par­emon­tuo­ti. Ša­lies va­do­vės kai­my­nas – ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su žmo­na Al­ma. Prieš po­rą me­tų Tur­niš­kė­se at­si­ra­do ir prem­je­rų re­zi­den­ci­ja. Am­žiaus sta­ty­bo­mis pra­min­ta re­kons­truk­ci­ja tru­ko sep­ty­ne­rius me­tus, bu­vo iš­leis­ta per 1 mln. eu­rų. Nuo 2014 me­tų va­sa­ros čia gy­ve­na prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su žmo­na Ja­ni­na.

Te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je įsi­kū­rę pir­mie­ji ša­lies as­me­nys, yra sau­go­ma Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to. Čia pa­tek­ti ga­li­ma tik su spe­cia­liais lei­di­mais. Lan­ky­to­jai pa­si­tin­ka­mi ap­sau­gos pos­te, pa­ti­kri­na­mi jų do­ku­men­tai, ba­ga­žas, tuo­met jie pa­ly­di­mi iki rei­kia­mos vie­tos. K. Bra­zaus­kie­nei iš­duo­tas lai­ki­nas lei­di­mas pa­tek­ti į vals­ty­bei pri­klau­san­čias pa­tal­pas Tur­niš­kė­se.