D. Grybauskaitė: Sprendžiant pabėgėlių krizę padaryta labai daug klaidų
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kri­ti­kuo­ja, kad pa­bė­gė­lių klau­si­mas spren­džia­mas ne­at­siž­vel­giant į da­lies Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių pa­sip­rie­ši­ni­mą.

Anot jos, yra tra­di­ci­ja, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos mi­nis­trų ta­ry­bo­se spren­di­mai pri­ima­mai su­ta­rus vi­soms ša­lims, o ne bal­suo­jant, tad an­tra­die­nio si­tua­ci­ja, kai vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai bal­sa­vo dėl pla­no pa­skirs­ty­ti 120 tūkst. pa­bė­gė­lių, ne­tu­rė­tų kar­to­tis.

Šis pla­nas pa­tvir­tin­tas prieš kvo­tas bal­sa­vus Veng­ri­jai, Če­ki­jai, Slo­va­ki­jai ir Ru­mu­ni­jai, o Suo­mi­jai su­si­lai­kius.

„To­kios si­tua­ci­jos, kaip bu­vo va­kar, ti­krai ne­tu­rė­tų kar­to­tis, nes mes iš­ties su­prie­ši­na­me vals­ty­bes tar­pu­sa­vy­je, įtam­pa yra pa­di­dė­ju­si, to­dėl spręs­ti to­kius klau­si­mus - su­dė­tin­gus ir jau­trius - da­bar tam­pa su­nkiau“, - tre­čia­die­nį prieš pra­si­de­dant Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bai Briu­se­ly­je žur­na­lis­tams sa­kė D. Gry­baus­kai­tė. - „De­ja, ke­tu­rios vals­ty­bės bu­vo pa­sta­ty­tos į la­bai su­dė­tin­gą pa­dė­tį."

Pa­sak Lie­tu­vos va­do­vės, spren­džiant pa­bė­gė­lių kri­zę pa­da­ry­ta la­bai daug klai­dų, nes pra­dė­ta nuo pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo klau­si­mų, o ne nuo prie kri­zės prie­žas­čių spren­di­mo.

„Nuo ko rei­kė­jo pra­dė­ti - ne nuo da­ly­bų, nes pa­bė­gė­liai - ne daik­tai, jų ne­ga­li­ma fi­ziš­kai da­ly­ti prieš jų va­lią, ly­giai taip pat prieš vals­ty­bių va­lią juos te­nai kaž­kaip ap­gy­ven­din­ti. To­dėl ir rei­kė­jo pra­dė­ti nuo to, kad sie­nos ir iš­ori­nių sie­nų ap­sau­ga - ne­sut­var­ky­ta, ne­ap­sau­go­ta Eu­ro­pa, kad va­di­na­ma­sis pa­bė­gė­lių sta­tu­so su­tei­ki­mas tai­ko­mas ne­vie­no­dai įvai­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se na­rė­se, kad Eu­ro­pa ne­pa­kan­kai ski­ria dė­me­sio tiek Šiau­rės Af­ri­kos vals­ty­bėms, pa­gal­bai Li­bi­jo­je, pa­vyz­džiui, kur si­tua­ci­ja la­bai su­dė­tin­ga, tiek pa­bė­gė­lių sto­vyk­loms ap­link Si­ri­ją. Grą­ži­ni­mo vi­sos su­tar­tys tu­ri bū­ti at­nau­jin­tos ar­ba nau­jai pa­si­ra­šy­tos - la­bai daug prob­le­mų, į ku­rias iš tie­sų Eu­ro­pa žiū­rė­jo pro pirš­tus“, - var­di­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, šian­dien pra­de­da­ma rim­tai spręs­ti tai, kad stra­te­giš­kai svar­bu.

„Pa­bė­gė­lių pa­si­da­li­ji­mas yra tik­tai re­zul­ta­tas. Ir taip gin­čy­tis, ir taip konf­ron­tuo­ti dėl 120 tūkst. (pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo) iš ti­krų­jų yra la­bai, sa­ky­čiau, liūd­na si­tua­ci­ja, aš taip ver­ti­nu, nes pa­bė­gė­lių yra ge­ro­kai dau­giau, mes nie­ko ne­spren­džia­me net ir su 120 tūkst., jei­gu ne­pa­kei­si­me prie­žas­čių, dėl ko tai vyks­ta“ , - kal­bė­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.

Ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­sio spren­di­mus pa­si­da­ly­ti pir­muo­sius pa­bė­gė­lius, pa­sak pre­zi­den­tės, da­lis ša­lių pri­ėmė kaip at­vi­rą kvie­ti­mą, o ES ir to­liau ne­val­dė si­tua­ci­jos ne­sau­go­da­ma sie­nų ir leis­da­ma per Eu­ro­pą ju­dė­ti žmo­nėms be do­ku­men­tų.

„Iš­ties ma­nau, kad pa­da­ry­ta la­bai daug klai­dų, la­bai ti­kiuo­si, kad mes iš to pa­si­mo­ky­si­me - vi­si eu­ro­pie­čiai pa­tys“, - tei­gė D. Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je da­ly­vau­ja ne­ei­li­nė­je Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je, kur ta­ria­ma­si dėl pa­bė­gė­lių kri­zės spren­di­mo. Ša­lių va­do­vai ta­ria­si, kaip stip­rin­ti ES iš­orės sie­nų kon­tro­lę, at­vy­kė­lių re­gis­tra­vi­mo pa­jė­gu­mus ir už­ti­krin­ti efek­ty­vią ne­le­ga­lių mig­ran­tų grą­ži­ni­mo po­li­ti­ką.

ES ša­lių va­do­vai, be ki­ta ko, svars­tys Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mus dėl sau­gių ša­lių są­ra­šo su­kū­ri­mo, ku­ris pa­dė­tų at­skir­ti ka­ro pa­bė­gė­lius nuo eko­no­mi­nės ge­ro­vės ieš­kan­čių žmo­nių.

Va­do­vai taip pat svars­tys, ko­kių dip­lo­ma­ti­nių prie­mo­nių tu­rė­tų im­tis Eu­ro­pos Są­jun­ga ir vi­sa tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė, sie­kiant už­baig­ti konf­lik­tą Si­ri­jo­je, kal­bės ir apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir Šiau­rės Af­ri­kos vals­ty­bė­mis ko­vo­jant su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu bei pre­kiau­to­jais žmo­nė­mis.

Eu­ro­pos Są­jun­ga su­si­du­ria su di­džiau­sia mig­ra­ci­jos kri­ze nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų. Šie­met Vi­dur­že­mio jū­rą perp­lau­kė jau dau­giau ne­gu 500 tūkst. žmo­nių, o be­veik 3 tūkst. žu­vo ar­ba din­go pa­ke­liui.

Mig­ran­tams užp­lū­dus da­lį ES ša­lių ir spren­džiant dėl so­li­da­raus pa­bė­gė­lių naš­tos pa­si­da­li­ji­mo ES, Lie­tu­vai per dve­jus me­tus yra su­ti­ku­si pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius.