D. Grybauskaitė: socialinių problemų sprendimas turi tapti savivaldos prioritetu
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ki­me su ša­lies me­rais pa­kvie­tė juos pri­si­jung­ti prie na­cio­na­li­nės kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ ir par­agi­no sa­vi­val­dy­bių va­do­vus dau­giau dė­me­sio skir­ti so­cia­li­nių prob­le­mų spren­di­mui. 

Kam­pa­ni­jos tiks­las – ma­žin­ti smur­tą, ža­lin­gas pri­klau­so­my­bes, sa­vi­žu­dy­bes, ska­tin­ti vai­kų glo­bą šei­mo­se ir įvai­ki­ni­mą.

„Lie­tu­vo­je su­si­kau­pė per­ne­lyg daug so­cia­li­nių prob­le­mų, to­dėl jų spren­di­mas tu­ri tap­ti ne­ati­dė­lio­ti­nu vi­sos ša­lies, o pir­miau­sia – sa­vi­val­dos pri­ori­te­tu. Vie­tos val­džia yra ar­čiau­siai žmo­gaus, ge­riau­siai ma­to ir jau­čia gy­ven­to­jų rū­pes­čius, to­dėl bū­ti­na, kad ji kuo ak­ty­viau im­tų šias prob­le­mas spręs­ti. Nuo mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se iš­rink­tų ly­de­rių pi­lie­tiš­ku­mo, dė­me­sio ir nuo­sek­laus dar­bo pri­klau­so vi­sos Lie­tu­vos sėk­mė“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Ša­ly­je šiuo me­tu gy­ve­na dau­giau kaip 10 tūkst. so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, be­veik 2 tūkst. vai­kų lau­kia įvai­ki­ni­mo, o smur­tą ir pa­ty­čias pa­ti­ria kas tre­čia mo­te­ris ir kas tre­čias vai­kas. Lie­tu­va pir­mau­ja Eu­ro­po­je ir pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių – kas­met nu­si­žu­do 900 žmo­nių. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, šie skai­čiai yra aki­vaiz­dus įro­dy­mas, kad dels­ti ne­ga­li­ma – rei­kia grei­tų ir adek­va­čių spren­di­mų.

Vals­ty­bės va­do­vė pa­brė­žė, kad sau­gios vals­ty­bės ne­įma­no­ma su­kur­ti tol, kol pi­lie­čiai yra so­cia­liai pa­žei­džia­mi. To­dėl so­cia­li­nių ne­ge­ro­vių spren­di­mui bū­ti­na su­telk­ti bend­ras vi­suo­me­nės pa­stan­gas. Į ko­vą su pri­klau­so­my­bė­mis, smur­tu ir sa­vi­žu­dy­bė­mis įsi­jung­ti tu­ri vi­sos jė­gos – na­cio­na­li­nė ir vie­tos val­džia, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ruo­me­nės, vers­lo at­sto­vai, ži­niask­lai­da.

Su­si­ti­ki­me Pre­zi­den­tė at­krei­pė me­rų dė­me­sį į bū­ti­ny­bę kuo ak­ty­viau pa­si­telk­ti į pa­gal­bą ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, taip pat ge­ro­kai efek­ty­viau nau­do­ti lė­šas, skir­tas so­cia­li­nei par­amai. Vien 2015 me­tais sa­vi­val­dy­bės ne­pa­nau­do­jo 55 proc. šių pi­ni­gų – tai su­da­rė dau­giau kaip 125 mln. eu­rų. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, pi­ni­gai, su­tau­py­ti skirs­tant so­cia­li­nę par­amą, pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­ti ne vie­tos inf­ras­truk­tū­rai ge­rin­ti, o tiks­lin­gai pa­nau­do­ti so­cia­li­nėms prob­le­moms spręs­ti.

Su­si­ti­ki­me sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip ma­žin­ti pa­ty­čias, smur­tą ir sa­vi­žu­dy­bes, da­li­jo­si or­ga­ni­za­ci­jų „Gel­bė­kit vai­kus“ ir „Vai­kų li­ni­ja“ va­do­vai Ra­sa Dič­pe­trie­nė ir Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis. Apie veiks­min­gas prie­mo­nes, pa­de­dan­čias spręs­ti pri­klau­so­my­bių prob­le­mas sa­vi­val­do­je, kal­bė­jo Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė In­ga Juo­za­pa­vi­čie­nė. Kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ am­ba­sa­do­rius And­rius Ta­pi­nas ir ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius da­li­jo­si min­ti­mis, kaip sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų ak­ty­viau įsi­trauk­ti į so­cia­li­nių prob­le­mų spren­di­mą. Apie sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ją, dar­bą su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, sėk­min­gai tai­ko­mas pa­ty­čių pre­ven­ci­jas pa­sa­ko­jo Pa­sva­lio ir Kau­no ra­jo­no me­rai, Vil­niaus vi­ce­me­ras.