D. Grybauskaitė Rusiją vadina teroristine valstybe
Ne­sus­tab­džius Ru­si­jos Ukrai­no­je, ag­re­si­ja ga­li iš­plis­ti Eu­ro­po­je, ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Ru­si­ją pa­va­di­nu­si te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be.

„U­krai­na šian­dien ko­vo­ja už vi­sos Eu­ro­pos tai­ką, už vi­sus mus. Jei­gu te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė, ku­ri vyk­do at­vi­rą ag­re­si­ją prieš sa­vo kai­my­nę, ne­bus su­stab­dy­ta, ta ag­re­si­ja ga­li iš­plis­ti Eu­ro­po­je ir to­liau“, - LRT ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tė.

Sa­vo ruo­žtu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui si­tua­ci­ją Ukrai­no­je ver­ti­no kaip blo­gė­jan­čią.

„Jo­kio op­ti­miz­mo ne­ma­tau, ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Ry­tų Ukrai­no­je si­tua­ci­ja pra­dė­jo to­liau smar­kiai blo­gė­ti. Pa­tvir­ti­nu­si va­di­na­muo­sius rin­ki­mus ir jų re­zul­ta­tus, ma­nau, kad Ru­si­ja kurs­to nau­ją rea­ly­bę, tai yra „nau­ją Pa­dnies­trę“. Ma­to­me, kad ka­ri­nės vilks­ti­nės iš Ru­si­jos ker­ta sie­ną ir ju­da į Va­ka­rus se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mo­se sri­ty­se, ir aš ma­nau, kad ši­tas ju­dė­ji­mas gal ir reiš­kia, kad Ru­si­ja sie­kia iš­plės­ti se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mas te­ri­to­ri­jas“, - tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Anot D.Gry­baus­kai­tės, Ukrai­nai bū­ti­nas vi­sa­pu­siš­kas pa­lai­ky­mas.

„Ir po­li­ti­nis, ir da­ly­ki­nis, ir hu­ma­ni­ta­ri­nis, ir ka­ri­nis pa­lai­ky­mas yra bū­ti­nas, kad ši ša­lis, jos žmo­nės, ku­rie pa­si­rin­ko de­mo­kra­tiš­ką ke­lią, ku­rie pa­si­rin­ko sa­vo vals­ty­bę tvar­ky­tis pa­tys, ku­rie nu­spren­dė, ko­kia kryp­ti­mi jų vals­ty­bė tu­ri ju­dė­ti - tai yra Eu­ro­pos kryp­ti­mi, kad jie ga­lė­tų tai da­ry­ti be spau­di­mo, be ka­ri­nių in­ter­ven­ci­jų, be ag­re­si­jų“, - tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos va­do­vė taip pat pa­brė­žė, kad Ukrai­nai ten­ka ko­vo­ti ne tik su ka­ri­niu puo­li­mu, bet ir su eko­no­mi­ne, in­for­ma­ci­ne ag­re­si­ja, ko­rup­ci­niu pa­pir­ki­nė­ji­mu prieš Ukrai­ną.

„Lie­tu­va, kaip ir ki­tos Eu­ro­pos vals­ty­bės, su­pran­ta, kad už tai­ką rei­kia ko­vo­ti, tai­ką rei­kia gin­ti, ne­prik­lau­so­my­bė ir su­ve­re­ni­te­tas yra ne­lie­čia­mas, kiek­vie­na tau­ta tu­ri to­kią tei­sę tu­rė­ti sa­vo vals­ty­bę ir nie­kas jai ne­ga­li dik­tuo­ti - ar ma­žai, ar di­de­lei vals­ty­bei - nie­kas ne­ga­li dik­tuo­ti, kaip ji­nai tu­ri gy­ven­ti. Tai ši­tą tu­ri­me vi­si aiš­kiai pa­sa­ky­ti da­bar­ti­niam Krem­liui, da­bar­ti­nės Ru­si­jos va­do­vy­bei, kad to­kie veiks­mai ne­bus to­le­ruo­ja­mi nie­ka­da“, - kal­bė­jo pre­zi­den­tė.