D. Grybauskaitė ragino Turkiją skatinti dvišalę prekybą
Su ofi­cia­liu vi­zi­tu Tur­ki­jo­je vie­šin­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­no plės­ti dvi­ša­lę pre­ky­bą, ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę stip­rin­ti vers­li­nin­kų bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Su­si­ti­ku­si su Tur­ki­jos pre­zi­den­tu Re­ce­pu Tayyi­pu Er­do­ga­nu Lie­tu­vos va­do­vė pa­brė­žė, kad Tur­ki­ja - svar­bi Lie­tu­vos ir NA­TO są­jun­gi­nin­kė, ku­rios vaid­muo ypač reikš­min­gas vi­so re­gio­no sta­bi­lu­mui. Anot jos, abi vals­ty­bės pa­ti­ria pa­na­šius sau­gu­mo iš­šū­kius, to­dėl re­mia vie­na ki­tos pa­stan­gas už­ti­krin­ti sa­vo ir vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mą. Tur­ki­ja pa­lai­kė Lie­tu­vą sie­kiant il­ga­lai­kių ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ga­ran­ti­jų NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se. Taip pat da­ly­vau­ja Vil­niu­je vei­kian­čio NA­TO ener­ge­ti­nio sau­gu­mo cen­tro veik­lo­je ir yra pri­si­dė­ju­si prie Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­jos, tei­gia­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vos eko­no­mi­nis in­te­re­sas - ska­tin­ti dvi­ša­lę pre­ky­bą su Tur­ki­ja, ku­ri yra 16 pa­gal dy­dį eko­no­mi­ka pa­sau­ly­je, tu­rin­ti 80 mi­li­jo­nų var­to­to­jų rin­ką. Per šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vos eks­por­tas į šią ša­lį iš­au­go 27 pro­cen­tais. Nau­jas abi­pu­ses vers­lo ga­li­my­bes at­ve­ria Azi­ją su Bal­ti­jos jū­rą jun­gian­tis grei­ta­sis kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­kin­gas“, bend­ra­dar­bia­vi­mas ino­va­ci­jų, IT, la­ze­rių, ener­ge­ti­kos, gy­vy­bės moks­lų ir moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­se.

Ša­lies va­do­vė taip pat iš­sa­kė par­amą Tur­ki­jos ES in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sui. Per mū­sų ša­lies pir­mi­nin­ka­vi­mą 2013 me­tų an­tro­jo­je pu­sė­je ati­da­ry­tas re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­ry­bi­nis sky­rius.

Pre­zi­den­tė Tur­ki­jos va­do­vui pa­do­va­no­jo me­ni­nę gin­ta­ro kom­po­zi­ci­ją, lie­tu­viš­kų sū­rių rin­ki­nį ir šo­ko­la­di­nių kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių, taip pat per­da­vė Lie­tu­vos to­to­rių bend­ruo­me­nės do­va­ną - pa­veiks­lą, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ta Kau­no me­če­tė.

Pre­zi­den­tė per ofi­cia­lią ce­re­mo­ni­ją pa­dė­jo gė­lių prie pir­mo­jo Tur­ki­jos pre­zi­den­to Mus­ta­fos Ke­ma­lio At­atiur­ko pa­mink­lo.

An­tra­die­nį D.Gry­baus­kai­tė Stam­bu­le ati­da­rys dvi­ša­lį Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos vers­lo fo­ru­mą, į ku­rį at­vyks 22 įmo­nių at­sto­vai.

Vi­zi­to me­tu bus pa­si­ra­šy­ti du Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos su­si­ta­ri­mai: me­mo­ran­du­mas dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo eu­roin­teg­ra­ci­jos sri­ty­je ir dek­la­ra­ci­ja, ku­ria įsteig­ta Bend­ra eko­no­mi­kos ir pre­ky­bos ko­mi­si­ja.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tės vi­zi­tas yra tre­čia­sis už­sie­nio vals­ty­bės va­do­vo vi­zi­tas Tur­ki­jo­je, par­ei­gas pra­dė­jus ei­ti nau­ja­jam šios ša­lies pre­zi­den­tui.