D.Grybauskaitė ragina stabdyti smurtą prieš moteris
Mo­te­rų pa­sau­lio ly­de­rių ta­ry­bai va­do­vau­jan­čios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­niam Se­kre­to­riui įteik­tas laiš­kas, ra­gi­nan­tis tarp­tau­ti­nę bend­ruo­me­nę stab­dy­ti smur­tą prieš mo­te­ris ir ma­žin­ti jo su­kel­tą eko­no­mi­nę ža­lą. Prie šio ra­gi­ni­mo pri­si­dė­jo ir Či­lės pre­zi­den­tė Mi­chel­le Ba­che­let.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, smur­tas prieš mo­te­ris yra gru­bus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas, pa­lie­kan­tis gi­lius ran­dus šei­mo­se ir iš­ti­so­se vi­suo­me­nė­se. Tai ne tik su­luo­šin­ti gy­ve­ni­mai, bet ir di­džiu­lės gy­dy­mo, tei­si­nės, so­cia­li­nės pa­gal­bos iš­lai­dos. To­dėl smur­to prieš mo­te­ris kai­ną su­mo­ka­me vi­si.

Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, vi­sa­me pa­sau­ly­je smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­sig­lem­žia dau­giau gy­vy­bių ir su­ke­lia di­des­nę eko­no­mi­nę ža­lą nei žmog­žu­dys­tės ir ka­rai. Glo­ba­lūs smur­to prieš mo­te­ris kaš­tai ga­li siek­ti 2 pro­cen­tus pa­sau­lio BVP. Vien Eu­ro­pos Są­jun­go­je iš­lai­dos smur­to prieš mo­te­ris pa­sek­mėms su­val­dy­ti sie­kia 225 mlrd. EUR. Ši su­ma dau­giau nei 1,5 kar­to vir­ši­ja me­ti­nį ES biu­dže­tą. Eko­no­mi­nės smur­to prieš mo­te­ris ža­los įver­ti­ni­mas pa­de­da ge­riau su­pras­ti šios prob­le­mos mąs­tą ir efek­ty­viau ją spręs­ti.

Lie­tu­vo­je vien per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį už­re­gis­truo­ta dau­giau nei 23 tūkst. pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Nuo smur­to ken­čia kas tre­čia Lie­tu­vos mo­te­ris.

Ko­va su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je yra ir vie­nas Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos na­cio­na­li­nės so­cia­li­nio sau­gu­mo kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ pri­ori­te­tų. Pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 28 d., 13 val. Pre­zi­den­tū­ro­je pir­mą kar­tą iš vi­sos Lie­tu­vos su­si­rinks ša­lies va­do­vės su­telk­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tei­sė­sau­gos, sa­vi­val­dos at­sto­vai bei ki­ti spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys su smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je au­ko­mis. Eks­per­tų pa­teik­ti kon­kre­tūs pa­siū­ly­mai bus pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bei, sie­kiant, kad su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je bū­tų ko­vo­ja­ma efek­ty­viau, o in­for­ma­ci­ja apie pa­gal­bą grei­čiau pa­siek­tų au­kas.

Lap­kri­čio 25 d. Lie­tu­vo­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos su smur­tu prieš mo­te­ris die­na.