D.Grybauskaitė pritaria akcizų alkoholiui didinimui
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko pri­ta­rian­ti, kad bū­tų di­di­na­mas ak­ci­zas al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams. Ji tei­gia pa­lai­kan­ti ir ki­tas svai­ga­lų prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo ini­cia­ty­vas.

„Prieš Ka­lė­das pri­im­tas Ak­ci­zų įsta­ty­mas, be jo­kios abe­jo­nės, aš jį pa­si­ra­šy­siu. O dėl ki­tų žings­nių, aš pri­ta­riu, kad bū­tų ri­bo­ja­ma ir rek­la­ma, ir kad bū­tų ma­ži­na­mas prie­ina­mu­mas al­ko­ho­lio. Tai yra sis­te­ma, ku­ri tu­ri su­veik­ti kar­tu“, – in­ter­viu te­le­vi­zi­jai TV3 sa­kė pre­zi­den­tė.

Gruo­džio 22 die­ną par­la­men­tas pri­ėmė Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad nuo 2017 me­tų ko­vo stip­raus al­ko­ho­lio ak­ci­zas di­dės 23 proc., vy­no ir alaus – iki 112 proc., to­dėl kai ku­rių gė­ri­mų bu­te­lis pa­brangs apie eu­rą.

Sei­me taip pat svars­to­mos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma leis­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, užd­raus­ti svai­ga­lų rek­la­mą, trum­pin­ti jų par­da­vi­mo lai­ką ir di­din­ti am­žiaus cen­zą, nuo ku­rio ga­li­ma įsi­gy­ti al­ko­ho­lio.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, pra­dė­da­ma nuo to­kių spren­di­mų nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma mė­gi­na vyk­dy­ti sa­vo rin­ki­mų pa­ža­dus.

„Tie da­ly­kai ga­li bū­ti pa­da­ro­mi grei­tai. Tuo me­tu emig­ra­ci­jos ri­bo­ji­mas ar­ba in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas, tai yra il­ga­lai­kis pro­ce­sas. Ir ket­ve­rių me­tų ne­už­teks, pa­vyz­džiui, emig­ra­ci­jos ri­bo­ji­mui. Ir tai tu­ri da­ry­ti vi­sa vi­suo­me­nė, ne tik Vy­riau­sy­bė, ne tik dau­gu­ma. Tai mū­sų vi­sų, bend­ruo­me­nių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, vals­ty­bės par­ei­ga. Ir tai ti­krai pri­klau­sys ir nuo ob­jek­ty­vių prie­žas­čių iš­orė­je, geo­po­li­ti­nių pos­lin­kių, nuo te­ro­riz­mo, nuo mū­sų pra­gy­ve­ni­mo ly­gio ir taip to­liau. Čia su­dė­tin­gi klau­si­mai, jų ne­išsp­rę­si nei ryt, nei po­ryt. O da­ly­kus, ku­riuos ga­li­ma iš­spręs­ti grei­tai, jie mė­gi­na­mi da­ry­ti“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.