D. Grybauskaitė pirmą kartą vyks į Davosą
Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos Lie­tu­vos pre­zi­den­tas da­ly­vaus pres­ti­ži­nia­me pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­lau­kė kvie­ti­mo į ki­tų me­tų pra­džio­je Švei­ca­ri­jos ku­ror­te vyk­sian­tį pa­sau­lio ly­de­rių su­si­ti­ki­mą. Ja­me D.Gry­baus­kai­tė da­ly­vaus pir­mą kar­tą.

„Taip, pre­zi­den­tė da­ly­vaus pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se. Pre­zi­den­tė yra pa­kvies­ta pa­grin­di­ne pra­ne­šė­ja vie­no­je di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­ku­sio fo­ru­mo se­si­jų apie ener­ge­ti­kos geo­po­li­ti­ką“, - an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė vy­riau­sio­ji pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Jo­vi­ta Ne­liup­šie­nė.

Jos tei­gi­mu, šio­je se­si­jo­je bus dis­ku­tuo­ja­ma apie ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę bei geo­po­li­ti­nes ten­den­ci­jas.

„Pre­zi­den­tė pa­si­da­lys Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi, pa­sie­ki­mais ener­ge­ti­kos sri­ty­je ir iš­sa­kys sa­vo po­zi­ci­ją dėl geo­po­li­ti­nio spau­di­mo iš tre­čių­jų ša­lių, ku­rį mes pa­tir­da­vo­me nuo­lat ir ku­rį bū­ti­na ma­žin­ti tiek tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis, tiek sie­kiant pa­kan­ka­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ypač ener­gi­jos rin­kos, in­teg­ra­vi­mo“, - tei­gė J.Ne­liup­šie­nė.

Šie­met Da­vo­se Lie­tu­vos at­sto­vų ne­bu­vo.

Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mas tra­di­ciš­kai vyks­ta sau­sio mė­ne­sį Švei­ca­ri­jos kal­nų ku­ror­te Da­vo­se.

2001, 2008 ir 2009 me­tais ja­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.