D. Grybauskaitė pasirašė kitų metų biudžetą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mą, an­tra­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, pa­tvir­tin­tas ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas yra orien­tuo­tas į so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą ir stip­ri­na kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą.

„So­cia­li­nis tei­sin­gu­mas ir at­skir­ties ma­ži­ni­mas yra vie­ni svar­biau­sių vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų. Sau­ges­nį gy­ve­ni­mą žmo­nėms už­ti­krins di­di­na­mos pen­si­jos ir ke­lia­mos al­gos ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems. Eko­no­mi­kos au­gi­mas tu­ri bū­ti iš­reikš­tas ne tik skai­čiais, jį rea­liai tu­ri pa­jus­ti kiek­vie­nas", - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė pre­zi­den­tė.

Ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą su­da­ro 7,98 mlrd. eu­rų pa­ja­mų bei 8,33 mlrd. eu­rų iš­lai­dų.

Vals­ty­bės kon­tro­lė kri­ti­ka­vo biu­dže­tą, teig­da­ma, kad su­pla­nuo­tas asig­na­vi­mų au­gi­mas prieš­ta­rau­ja Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mui, o mo­kes­ti­nių pa­ja­mų au­gi­mas yra per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nis.