D. Grybauskaitė: paliaubos Ukrainoje neegzistuoja
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad Mins­ke pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas dėl pa­liau­bų Ukrai­no­je ne­be­ga­lio­ja.

„Pa­liau­bos dau­giau ne­eg­zis­tuo­ja“, - in­ter­viu „Reu­ters“ nau­jie­nų agen­tū­rai sa­kė pre­zi­den­tė.

„Si­tua­ci­ja, be abe­jo, kei­čia­si kas­dien, bet mes re­mia­mės NA­TO in­for­ma­ci­ja, o NA­TO in­for­ma­ci­ja to­kia, kad Mins­ko su­si­ta­ri­mas pa­si­bai­gęs“, - pri­dū­rė D.Gry­baus­ka­tiė.

Ru­si­jos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai ir Ukrai­nos val­džia dėl pa­liau­bų su­si­ta­rė va­sa­rio 12 die­ną Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke, bet, ne­pai­sant to, su­si­rė­mi­mai vi­siš­kai ne­si­lio­vė.

Ki­je­vas ir Va­ka­rai kal­ti­na Mask­vą siun­čiant gink­luo­tę ir ka­rius pa­dė­ti se­pa­ra­tis­tams.

Ru­si­ja ne­igia kal­ti­ni­mus ir sa­ko, kad Va­ka­rai per­nai suo­rga­ni­za­vo pro­ru­siš­ko Ukrai­nos pre­zi­den­to nu­ver­ti­mą.

Per ka­rą Ry­tų Ukrai­no­je žu­vo dau­giau kaip 6 tūkst. žmo­nių.