D. Grybauskaitė pagerbė Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Va­sa­rio 16-osios ry­tą Ra­sų ka­pi­nė­se pa­ger­bė Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų at­mi­ni­mą.

Pre­zi­den­tės gė­lių kom­po­zi­ci­jos bu­vo pa­dė­tos ant Va­sa­rio 16-osios Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, sig­na­ta­ro, „Lie­tu­vos ži­nių“ stei­gė­jo ir re­dak­to­riaus Jo­no Vi­lei­šio, kom­po­zi­to­riaus, dai­li­nin­ko Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio ka­po, tai pat ant Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po bei prie pa­mink­lo žu­vu­siems už Lie­tu­vos Lais­vę ir Ne­prik­lau­so­my­bę.

„Va­sa­rio 16-oji – de­mo­kra­ti­nės Lie­tu­vos gim­ta­die­nis. Prieš 97 me­tus vals­ty­bės kū­rė­jai įtvir­ti­no mū­sų tei­sę bū­ti lais­viems. Bū­ki­me ver­ti iš­ko­vo­tos Ne­prik­lau­so­my­bės, my­lė­ki­me ir sau­go­ki­me Tė­vy­nę. Te­gul mū­sų lais­vė skam­ba, su­vie­ny­da­ma lie­tu­vius vi­sa­me pa­sau­ly­je!“, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Pri­si­jung­da­mi prie pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „Va­sa­rio 16-ąją švęsk iš­ra­din­gai", Vil­niaus Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jos moks­lei­viai prie Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­triar­cho J. Ba­sa­na­vi­čiaus ka­po skai­tė ei­les ir at­li­ko dai­nas apie Lie­tu­vą.