D.Grybauskaitė: „Olimpinės žaidynės turi parodyti, kad gali laimėti tik garbingas sportas“
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Rio de Ža­nei­re vyk­sian­čio­se va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se spor­ti­nin­kai tu­ri par­ody­ti, kad ga­li lai­mė­ti tik gar­bin­gas spor­tas.

„Lin­kiu vi­soms ša­lims, jų – per 200, ku­rios at­vy­ko į Rio, par­ody­ti, ką su­ge­ba ir ką ga­li pa­da­ry­ti dėl sa­vo ša­lies. Kad ko­vo­tų są­ži­nin­gai, gar­bin­gai. Ir te­gu ši­tos olim­pi­nės žai­dy­nės par­odo, kad ga­li lai­mė­ti tik gar­bin­gas spor­tas“, – sa­ko D.Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos va­do­vė ket­vir­ta­die­nį iš­vy­ko į olim­pia­dą pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos spor­ti­nin­kus. Ji da­ly­vaus 2016 me­tų va­sa­ros olim­pia­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je le­gen­di­nia­me Ma­ra­ka­nos sta­dio­ne, ji ste­bės plau­ki­kų Gied­riaus Ti­te­nio ir Rū­tos Mei­lu­ty­tės pa­si­ro­dy­mus bei kar­tu su vi­so pa­sau­lio krep­ši­nio ger­bė­jais žiū­rės Lie­tu­vos ir Bra­zi­li­jos vy­rų rink­ti­nių dvi­ko­vą olim­pi­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

„Vi­si ko­vos už Lie­tu­vą – su Lie­tu­va šir­dy­je“, – ra­gi­na D.Gry­baus­kai­tė.

Vals­ty­bės va­do­vė su mū­sų ša­lies olim­pie­čiais su­si­tiks olim­pi­nia­me kai­me­ly­je, da­ly­vaus lai­ki­nai Bra­zi­li­jos pre­zi­den­to par­ei­gas ei­nan­čio vi­cep­re­zi­den­to or­ga­ni­zuo­ja­ma­me pri­ėmi­me.

Va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės vyks 31 kar­tą. Šie­met 28 olim­pi­nė­se spor­to ša­ko­se var­žy­sis dau­giau kaip 10,5 tūkst. at­le­tų iš 206 pa­sau­lio ša­lių. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ją su­da­ro 67 spor­ti­nin­kai.