D. Grybauskaitė: negalima stoti nė į vieną pusę
Anks­čiau tei­gu­si, jog aly­tiš­kį nu­šo­vęs pa­sie­nie­tis gal­būt ne­tin­ka­mai pa­nau­do­jo tar­ny­bi­nį gink­lą, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad po to­kių at­ve­jų ne­ga­li­ma sto­ti nei į vie­ną, nei į ki­tą pu­sę.

„Į­vy­kus to­kiems ne­lai­min­giems at­ve­jams, ku­rie par­ei­ka­lau­ja žmo­nių au­kų, kai nu­ken­čia abi pu­sės, jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma sto­ti nei į vie­ną, nei į ki­tą pu­sę. Tai yra pa­čios vi­suo­me­nės prob­le­ma. Taip pat – vals­ty­bės, ku­ri ne­už­ti­kri­no sau­gu­mo par­ei­gū­nams, kad jie ga­lė­tų at­lik­ti sa­vo dar­bą“, – ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tė.

Jos tei­gi­mu, yra prob­le­mų, su­si­ju­sių su Lie­tu­vos pa­sie­niu, jo ap­sau­ga ir par­ei­gū­nų ap­sau­ga.

„Šian­dien kal­ba­me apie tai, kad mū­sų įsta­ty­mi­nė ba­zė ir dėl ap­sau­gos, ir dėl gink­lo pa­nau­do­ji­mo yra ge­ro­kai su­vel­ta ir pa­se­nu­si“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, Lie­tu­va yra „ge­ro­kai at­si­li­ku­si“ ir dėl spe­cia­lių­jų prie­mo­nių, ku­rias bū­ti­na tu­rė­ti su­lai­kant trans­por­to prie­mo­nes, už­ti­kri­nant par­ei­gū­nų ap­sau­gą, po­ten­cia­lių pa­žei­dė­jų gy­vy­bę. Pre­zi­den­tė sa­kė, kad da­bar mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis ap­sau­go­ta tik apie 30 proc. vals­ty­bės sie­nos.

18-me­tis Aly­taus gy­ven­to­jas Ed­ga­ras Bal­čius bu­vo nu­šau­tas prieš sa­vai­tę, pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja ties Drus­ki­nin­kais per­se­kio­jant du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Pre­zi­den­tė iš kar­to po šio įvy­kio par­eiš­kė, kad gink­lo pa­nau­do­ji­mas bu­vo per­tek­li­nis, o šis at­ve­jis ro­do „ne­ko­ky­biš­ką mū­sų pa­sie­nio funk­ci­jų at­li­ki­mą“.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te šią sa­vai­tę pa­siū­lė pa­si­ra­šy­ti par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl vi­daus ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mo. Ta­čiau prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ma­no, kad toks su­si­ta­ri­mas yra „vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas“.