D. Grybauskaitė: mokytojai formuoja skydą nuo valstybei kylančių grėsmių
Mo­ky­to­jai, ku­rių pa­stan­go­mis ug­do­mi są­mo­nin­gi ša­lies pi­lie­čiai, ga­li pa­dė­ti su­for­muo­ti „ge­riau­sią sky­dą“ nuo vals­ty­bei ky­lan­čių grės­mių, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Penk­ta­die­nį Vil­niu­je Val­do­vų rū­muo­se svei­kin­da­ma mo­ky­to­jus, su­si­rin­ku­sius į fo­ru­mą „Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui ar­tė­jant", ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog šian­dien mo­ky­to­jams ten­ka ypa­tin­ga už­duo­tis - reng­ti at­sa­kin­gą, pi­lie­tiš­ką, pa­trio­tiš­ką Lie­tu­vos jau­ni­mą.

„Mū­sų vals­ty­bės stip­ry­bė - at­sa­kin­gi ir są­mo­nin­gi Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Jūs, mo­ky­to­jai, tu­ri­te ga­li­my­bę ug­dy­ti to­kį pi­lie­tį nuo pat ma­žų die­nų. Jū­sų pa­stan­gos ga­li pa­dė­ti su­for­muo­ti ge­riau­sią sky­dą nuo mū­sų vals­ty­bei ky­lan­čių grės­mių - kri­ti­nį mąs­ty­mą", - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė taip pat ak­cen­ta­vo, kad mo­kyk­lo­je pi­lie­ti­nis ug­dy­mas ne­ga­li bū­ti tik for­ma­lu­mas ir ne­tu­ri ap­si­ri­bo­ti tik vals­ty­bi­nių šven­čių šven­ti­mu ir pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pa­mo­ko­mis. Anot jos, mo­ky­to­jai tu­ri drą­siai ir at­sa­kin­gai dis­ku­tuo­ti su sa­vo mo­ki­niais apie ban­dy­mus pa­veik­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­mo­nę, ver­ty­bių sis­te­mą, ry­šį su vals­ty­be.

Val­do­vų rū­muo­se vyks­tan­čia­me fo­ru­me penk­ta­die­nį da­ly­vau­ja dau­giau nei 300 pi­lie­tiš­ku­mo pa­grin­dų, is­to­ri­jos, lie­tu­vių kal­bos, geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos.