D. Grybauskaitė mato 50 proc. tikimybę susitarti su Graikija
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia ma­tan­ti 50 proc. ti­ki­my­bę, kad eu­ro zo­nos ša­lys su­si­tars dėl re­for­mų Grai­ki­jo­je mai­nais už fi­nan­si­nę par­amą.

„Kuo baig­sis de­ry­bos, tur­būt spė­lio­ti dar anks­ti, ir iš tie­sų kol kas ti­ki­my­bė vie­no ar ki­to va­rian­to iš­lie­ka 50 ant 50“, - žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, Grai­ki­jos pa­teik­ti pa­siū­ly­mai tu­rės bū­ti ko­re­guo­ja­mi ir yra tik „pir­mas žings­nis“.

D.Gry­baus­kai­tės ver­ti­ni­mu, At­ėnų pa­siū­ly­mai re­mia­si „pa­se­nu­sia in­for­ma­ci­ja“ ir „tu­rės bū­ti la­bai rim­tai ko­re­guo­ja­mi“.

„Pa­teik­tą do­ku­men­tą pri­ima­me kaip Grai­ki­jos po­li­ti­nį no­rą grįž­ti prie de­ry­bų sta­lo“, - kal­bė­jo Lie­tu­vos va­do­vė.

Grai­ki­ja re­for­mų pa­ke­tą pri­sta­tė li­kus dviem va­lan­doms iki ga­lu­ti­nio ter­mi­no ket­vir­ta­die­nį. Jis nu­ma­to pen­si­jų sis­te­mos pert­var­ky­mą ir mo­kes­čių di­di­ni­mą mai­nais į sko­lų naš­tos su­ma­ži­ni­mą ir nau­ją eu­ro zo­nos pa­sko­lą.

Penk­ta­die­nį At­ėnų pa­siū­ly­mus svars­tys Grai­ki­jos par­la­men­tas, šeš­ta­die­nį juos ap­tars eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nis­trai.