D. Grybauskaitė kritikuoja naująjį VST vadą ir ministrą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­kri­ti­ka­vo Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos va­dą Ri­čar­dą Po­cių, sa­ky­da­ma, kad apie ne­tvar­ką ir ne­lo­ja­lu­mą vals­ty­bei pra­bi­lęs par­ei­gū­nas tu­rė­tų spręs­ti prob­le­mas, užuot ren­gęs „te­le­vi­zi­nius spek­tak­lius“.

In­ter­viu LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį ša­lies va­do­vė pers­pė­jo ne­reng­ti „ra­ga­nų me­džiok­lės“, ir at­krei­pė dė­me­sį į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sa­ko­my­bę.

„Pir­miau­sia tu­ri­me ži­no­ti fak­tus, ar ti­krai yra to­kių taip va­di­na­mų ne­lo­ja­lių vals­ty­bei. Jei yra, tai la­bai keis­ta, kad be­veik pu­sę me­tų dir­ban­tis VST va­das su­ge­ba ko­vo­ti ar­ba va­ly­ti sis­te­mą tik te­le­vi­zi­jos ekra­nuo­se, ką gi jis vei­kė tuos še­šis mė­ne­sius? Jis tie­sio­giai pa­val­dus vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui, ką gi vei­kė mi­nis­tras, jau vi­sus me­tus dir­ban­tis šio­je sis­te­mo­je?“, – kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

„Ne­no­rė­čiau, kad bū­tų mė­gi­na­ma or­ga­ni­zuo­ti ra­ga­nų me­džiok­lę, ne­tu­rint įro­dy­mų dėl vie­nų ar ki­tų žmo­nių lo­ja­lu­mo vals­ty­bei. Jei­gu to­kių yra, bū­ti­na, kad vi­sos ins­ti­tu­ci­jos dirb­tų sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

„Sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai tu­ri dirb­ti ir są­ži­nin­gai, ir do­rai, ir už­ti­krin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą, o ne vaikš­čio­ti ir reng­ti te­le­vi­zi­nius spek­tak­lius. Tai bū­tų to­kia reak­ci­ja ir ver­ti­ni­mas, ypač VST va­do­vo pa­si­ro­dy­mo per šiuos še­šis mė­ne­sius“, – tei­gė D. Gry­baus­kai­tė.

VST va­das pul­ki­nin­kas R. Po­cius šią sa­vai­tę vie­na­me nau­jie­nų por­ta­le pa­skelb­ta­me in­ter­viu tei­gė, kad tar­ny­bo­je „y­ra ne­lo­ja­lių tar­ny­bai, ne­lo­ja­lių vals­ty­bei žmo­nių“, ku­rių da­lis „ka­ro at­ve­ju gink­lus at­suks prieš mus“. Jis sa­kė, kad va­do­vau­jant pirm­ta­kui Ser­ge­jui Ma­da­lo­vui tar­ny­bo­je vis­kas bu­vo „grin­džia­ma šei­my­ni­ne ir gi­mi­nės ran­ga, pri­va­čiais in­te­re­sais ir ne­le­ga­liais vers­lais, ir vi­sa tai tu­ri po­li­ti­nę prie­dan­gą bei gra­žią par­adi­nę pu­sę“.

Jis tei­gė at­ėjęs į tar­ny­bą ra­dęs „so­vie­ti­nę ar­mi­ją su pom­pas­ti­ka ir nie­kams švais­to­mais di­džiu­liais pi­ni­gais“, taip pat ne­le­ga­lų or­kes­trą.

S. Ma­da­lo­vas jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pik­ti­na­si kal­bo­mis apie par­ei­gū­nų ne­lo­ja­lu­mą, sa­ky­da­mas, kad tai „į­žei­di­mas vi­sam ko­lek­ty­vui“. Prie­kaiš­tus dėl ne­tin­ka­mos įran­gos jis at­rė­mė sa­ky­da­mas, kad bū­da­mas ka­ri­nin­kas ne­ga­lė­jo šan­ta­žuo­ti vals­ty­bės.

„Bū­da­mas va­das ne­ga­lė­jau duo­ti ko­man­dos ne­tar­nau­ti, jei­gu mums ne­duos pi­ni­gų“, – ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me interviu „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė S. Ma­da­lo­vas, į pen­si­ją iš­ėjęs šią va­sa­rą.

Lie­pos 6-ąją S. Ma­da­lo­vą pre­zi­den­tė ap­do­va­no­jo Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi.

S. Ma­da­lo­vo pu­sėn sto­jo ir pir­ma­sis vals­ty­bės va­do­vas po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Vy­tau­tas Lands­ber­gis, pabrėžęs , kad ne kar­tą grės­min­go­se kri­zė­se ša­lį „gel­bė­jo bū­tent S. Ma­da­lo­vo va­do­vau­ja­ma tar­ny­ba, vi­sad pa­si­ro­džiu­si iš­ti­ki­ma Lie­tu­vai“.