D. Grybauskaitė kartoja: Rusija – teroristinė valstybė
Dėl veiks­mų Ukrai­no­je Ru­si­ja tu­ri vi­sus te­ro­riz­mo po­žy­mius, sa­ko Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Mes vi­si ma­to­me, kad mū­sų kai­my­nė, Ukrai­nos kai­my­nė, el­gia­si taip, kaip ne­tu­rė­tų elg­tis kai­my­nė, vals­ty­bė, ku­riai svar­bu tarp­tau­ti­nė tei­sė ir tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai bei jos pa­čios pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mai. Ma­to­me, kad šian­dien Ry­tų Ukrai­no­je yra Ru­si­jos ka­riuo­me­nė, Ru­si­jos ka­riai, tuo tar­pu kai pa­ti vals­ty­bė tai at­vi­rai me­luo­da­ma ne­igia. Vals­ty­bė, ku­ri nu­ro­do sa­vo ka­riams nu­siim­ti at­pa­ži­ni­mo ženk­lus, ku­ri įve­da ka­riuo­me­nę ir su­nkią­ją gink­luo­tę be at­pa­ži­ni­mo ženk­lų - to­kia vals­ty­bė tu­ri vi­sus tarp­tau­ti­nio te­ro­riz­mo po­žy­mius. Tiek ga­liu pa­sa­ky­ti“, - penk­ta­die­nį per bend­rą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su NA­TO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi sa­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.

Tuo tar­pu Ru­si­jos po­li­ti­kų par­eiš­ki­mų dėl dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių nu­trau­ki­mo ir jos pa­čios at­žvil­giu iš­sa­ky­tų pa­sta­bų dėl re­to­ri­kos D.Gry­baus­kai­tė ne­ko­men­tuo­ja. „Nei Lie­tu­vos par­eiš­ki­mų - at­ski­rų po­li­ti­kų, nei ki­tų ša­lių (po­li­ti­kų par­eiš­ki­mų) ne­ko­men­tuo­ju“, - penk­ta­die­nį par­eiš­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ofi­cia­lus Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vas Alek­sand­ras Lu­ka­še­vi­čius ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės re­to­ri­ka pra­noks­ta la­biau­siai eks­tre­mis­ti­nius Ki­je­vo par­eiš­ki­mus, jog jai rei­kė­tų nu­mal­dy­ti „sa­vo kom­jau­nuo­liš­ką įkarš­tį“ ir „ne­be­komp­lek­suo­ti dėl sa­vo so­vie­ti­nės pra­ei­ties“.

„Bū­tų ge­rai, jei Lie­tu­vos pre­zi­den­tė pa­švel­nin­tų sa­vo „kom­jau­nuo­liš­ką įkarš­tį“, ne­komp­lek­suo­tų dėl sa­vo „so­vie­tų pra­ei­ties“, ku­ri, ma­tyt, pri­ver­čia ją bū­ti „šven­tes­ne už Ro­mos po­pie­žių“, - par­eiš­kė A.Lu­ka­še­vi­čius.

„Vis­kas, ką ji kal­ba, ne pa­de­da, o at­virkš­čiai, tik ap­sun­ki­na spren­di­mų pa­ieš­ką su­re­gu­liuo­ti Ukrai­nos kri­zę. Dau­ge­lio ša­lių svei­kai mąs­tan­tys po­li­ti­kai, ku­rie ne­sis­ten­gia pa­tik­ti mar­gi­na­lams, o iš tie­sų yra su­ne­ri­mę dėl si­tua­ci­jos Ukrai­no­je, pa­dė­ti­mi Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, va­do­vau­ja­si ki­to­kiu, at­sa­kin­gu po­žiū­riu“, - tei­gia­ma par­eiš­ki­me, ku­ris skel­bia­mas Ru­si­jos URM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Ru­si­jos Dū­mos ko­mu­nis­tų frak­ci­jos vie­nas va­do­vų Ni­ko­la­jus Ko­lo­mei­ce­vas par­eiš­kė, kad Ru­si­ja pri­va­lo rea­guo­ti į „cha­miš­kus Lie­tu­vos pre­zi­den­tės par­eiš­ki­mus“ ir pa­siū­lė Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui par­eng­ti par­eiš­ki­mą, o gal­būt jau pa­teik­ti ir spren­di­mą dėl sank­ci­jų pri­tai­ky­mo Lie­tu­vai ar­ba dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių nu­trau­ki­mo.

Taip Ru­si­jos URM ir po­li­ti­kai rea­ga­vo į ket­vir­ta­die­nio D.Gry­baus­kai­tės in­ter­viu LRT ra­di­jui. Jam Lie­tu­vos va­do­vė par­eiš­kė, kad ne­sus­tab­džius Ru­si­jos Ukrai­no­je, ag­re­si­ja ga­li iš­plis­ti Eu­ro­po­je, Ru­si­ją ji pa­va­di­no te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be.

Ukrai­nos val­džia ir NA­TO tei­gia, kad Ru­si­ja ir gink­lais, ir ka­riais re­mia se­pa­ra­tis­tus Ukrai­nos Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se. Tuo me­tu Ru­si­ja to­kius kal­ti­ni­mus ofi­cia­liai ne­igia.