D. Grybauskaitė kaltina „darbiečius“ šantažu
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio to­les­nio dar­bo spren­di­mą pir­miau­sia tu­ri pri­im­ti prem­je­ras, ir ap­kal­ti­no Dar­bo par­ti­ją už­sii­mant šan­ta­žu.

„Pir­miau­sia tu­ri bū­ti prem­je­ro spren­di­mas, nes už Vy­riau­sy­bės dar­bą at­sa­ko prem­je­ras. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus pa­grįs­tą tei­ki­mą dėl mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mo pre­zi­den­tui tu­ri teik­ti tik prem­je­ras“, - LRT ra­di­jui sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Jos ver­ti­ni­mu, Dar­bo par­ti­jos va­do­vai „mė­gi­na šok­din­ti prem­je­rą“ ir už­sii­ma gra­si­ni­mais bei šan­ta­žu.

Tie­sio­giai ne­mi­nė­da­ma Vik­to­ro Us­pas­ki­cho pa­var­dės, D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad „grį­žu­siam vie­nam iš va­do­vų rei­kė­jo ma­to­mu­mo ir pa­de­mons­truo­ti gry­nai kri­mi­na­li­nio pa­sau­lio me­to­dais, kas ne­va yra ti­kra­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas“.

„Aš sprę­siu tai tik tuo­met, kai tai pa­da­rys prem­je­ras, ir tik tuo­met bus ma­no at­sa­ky­mas“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čiaus dėl „dar­bie­čių“ rei­ka­la­vi­mo at­sta­ty­din­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį ža­da ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę, iš­ana­li­za­vęs Dar­bo par­ti­jos pa­teik­tas kri­ti­nes pa­sta­bas apie mi­nis­tro veik­lą.

Vie­nas iš Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų Vy­tau­tas Gap­šys tre­čia­die­nį sa­kė, kad „dar­bie­čių“ de­le­guo­tas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras ne­vyk­do par­ti­jos bei Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.

D.Pa­val­kis sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad Dar­bo par­ti­ja vyk­do su­si­do­ro­ji­mą su juo. Jis at­sis­ta­ty­din­ti ža­dė­jo tik tuo at­ve­ju, jei dėl to ap­sisp­ręs val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, pre­zi­den­tas mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia prem­je­ro tei­ki­mu.