D. Grybauskaitė JT ragino stiprinti moterų vaidmenį
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį Jung­ti­nių Tau­tų ša­lių ly­de­rius par­agi­no stip­rin­ti mo­te­rų vaid­me­nį spren­džiant tarp­tau­ti­nes kri­zes.

„Vi­sus di­džiau­sius iš­šū­kius, su ku­riais su­si­du­ria­me šian­dien – to­kius kaip kli­ma­to kai­ta, ko­va su te­ro­riz­mu ar kru­vi­ni pa­sau­lio konf­lik­tai – ga­li­me įveik­ti tik ak­ty­viai da­ly­vau­jant abiems ly­tims, o ypač mo­te­rims“, – Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė­je Asamb­lė­jo­je Niu­jor­ke tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

„Sie­kiant sėk­min­gai įgy­ven­din­ti dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lus, ypa­tin­gą dė­me­sį rei­kia skir­ti mo­te­rims – juk jos daž­nai yra la­biau­siai pa­žei­džia­mos, bet pa­lie­ka­mos nuo­ša­ly­je ir ig­no­ruo­ja­mos“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Ji tei­gė, kad mo­te­ris kur kas su­nkiau iš­va­duo­ti iš skur­do, jos pa­sau­ly­je taip pat su­si­du­ria su dis­kri­mi­na­ci­ja dėl ly­ties, ste­reo­ti­pais ir so­cia­li­ne at­skir­ti­mi.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, nors pa­sau­ly­je apie pu­sę že­mės ūkio dar­bų at­lie­ka mo­te­rys, užk­lu­pus ba­dui, jos pir­mos pa­jun­ta mais­to sty­gių.

„Bad­me­čiu sa­vo men­ką mais­to da­vi­nį mo­te­rys daž­nai ati­duo­da vai­kams, ta­čiau sto­vint ei­lė­je prie duo­nos jos daž­nai nu­stu­mia­mos į ša­lį ar­ba pa­ti­ria smur­tą“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pre­zi­den­tė tvir­ti­no, kad dėl kai ku­rio­se ša­ly­se vy­rau­jan­čių tra­di­ci­jų iš­te­kin­ti jau­nas mer­gi­nas, pre­ky­bos žmo­nė­mis ir te­ro­riz­mo dau­gy­bė jau­nų mo­te­rų ir mer­gai­čių ne­tu­ri ga­li­my­bės siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo.

„Tiks­lą pa­siek­si­me, jei kiek­vie­nas ras jė­gų ir drą­sos pri­si­dė­ti prie šių po­ky­čių, ska­ti­nant mo­te­ris drą­siai sva­jo­ti ir rei­ka­lau­ti užim­ti tei­sė­tą vie­tą na­cio­na­li­niuo­se par­la­men­tuo­se, moks­lo la­bo­ra­to­ri­jo­se ir įmo­nių val­dy­bo­se, už­ti­kri­nant, kad nie­kas ne­ga­lė­tų mer­gai­tei su­truk­dy­ti įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nę ir įgy­ti ko­ky­biš­ką ne­mo­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą, ko­vo­jant su ly­čių ste­reo­ti­pais ir so­cia­li­niu pikt­nau­džia­vi­mu, už­ti­kri­nant, kad įsta­ty­mai pel­ny­tai su­teik­tų mo­te­rims ir mer­gi­noms ly­gias tei­ses ir ga­lias, ma­ži­nant smur­to prieš abi ly­tis, o ypač prieš mo­te­ris, kai­ną, kad dar dau­giau lė­šų bū­tų ga­li­ma skir­ti ko­vai su skur­du ir eko­no­mi­nei plė­trai“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė da­ly­vau­ja 71-ojo­je Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos se­si­jo­je. Jo­je dau­giau­siai dė­me­sio ski­ria­ma pen­ke­rius me­tus trun­kan­čiam konf­lik­tui Si­ri­jo­je, taip pat kli­ma­to at­ši­li­mo prob­le­moms.