D.Grybauskaitė JAV viceprezidentui išsakė lūkesčius dėl Baltijos šalių oro gynybos
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko per su­si­ti­ki­mą su Jung­ti­nių Vals­ti­jų vi­cep­re­zi­den­tu Mi­ke Pen­ce'u šsa­kiu­si lū­kes­čius dėl pa­pil­do­mų JAV ka­ri­nių prie­mo­nių už­ti­krin­ti Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bą.

JAV vi­cep­re­zi­den­tas sa­vo ruo­žtu Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tams pa­tvir­ti­no JAV įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui.

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė Miun­che­ne vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pri­sta­čiu­si po­zi­ci­ją, jog bū­ti­na pa­spar­tin­ti NA­TO spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są ir iš­kė­lu­si klau­si­mą dėl tie­sio­gi­nio JAV da­ly­va­vi­mo už­ti­kri­nant Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bą.

Jos tei­gi­mu, per­nai per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Var­šu­vo­je pri­im­tų spren­di­mų dėl pa­pil­do­mų NA­TO pa­jė­gu­mų Ry­tų Eu­ro­po­je jau ne­pa­kan­ka.

„La­bai kon­kre­čiai kal­bė­jau apie tai, ko ti­ki­mės iš NA­TO. Ma­to­me, kad ir Var­šu­vos su­si­ta­ri­mų jau ne­be­pa­kan­ka (...). NA­TO ir JAV pa­jė­gos su­kon­cen­truo­tos di­de­le da­li­mi va­ka­ri­nė­je Eu­ro­pos da­ly­je, o ne prie ry­ti­nių ri­zi­kin­giau­sių ša­lių sie­nų“, – te­le­fo­nu iš Miun­che­no BNS sa­kė pre­zi­den­tė.

Oro gynyba

Ša­lies va­do­vė sa­kė, kad su­si­ti­ki­me bu­vo pa­teik­ti že­mė­la­piai, kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bos ar­chi­tek­tū­ra.

„Be Jung­ti­nių Vals­ti­jų oro gy­ny­bos sis­te­mų pa­gal­bos mes ne­ga­lė­si­me tu­rė­ti pil­no ap­gi­na­mu­mo. Kol kas mė­gi­na­me pa­tys įsi­gy­ti kai ku­rias prie­mo­nes, bet tie­sio­gi­nis JAV da­ly­va­vi­mas yra bū­ti­nas. Pri­sta­tė­me sa­vo po­zi­ci­ją“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

„Tu­rė­jo­me su sa­vi­mi par­uo­šę me­džia­gą, že­mė­la­pius ir la­bai ti­ki­mės, kad mū­sų ži­nia nu­ėjo ir bus pri­im­ta kaip po­zi­ty­vus pa­siū­ly­mas, rei­ka­lin­gas pa­čiai NA­TO ir Jung­ti­nėms Vals­ti­joms“, – pri­dū­rė pre­zi­den­tė.

Bal­ti­jos ša­lių par­ei­gū­nai jau se­niai kal­ba, kad oro gy­ny­ba yra vie­na iš silp­niau­sių Bal­ti­jos ša­lių vie­tų ka­ri­ne pra­sme.

Sie­kiant ją su­stip­rin­ti, svars­to­ma apie di­des­nius įga­lio­ji­mus oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tiems są­jun­gi­nin­kų nai­kin­tu­vams ir svars­to­ma apie pa­pil­do­mą ant­že­mi­nę gink­luo­tę.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri tik ar­ti­mo­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nes sis­te­mas ir yra ap­sisp­ren­du­si pirk­ti nor­ve­giš­kas vi­du­ti­nio nuo­to­lio sis­te­mas NA­SAMS. Anks­čiau skelb­ta, kad jos ga­li bū­ti per­duo­tos iki 2020 me­tų už kiek dau­giau nei 100 mln. eu­rų.

Lie­tu­vos ir už­sie­nio ka­ri­nin­kai svars­tė, kad ša­ly­je at­ei­ty­je taip pat ga­li bū­ti dis­lo­kuo­tos il­go­jo nuo­to­lio gy­ny­bos sis­te­mos „Pa­triot“, ku­rios ga­li nu­muš­ti or­lai­vius ar ba­lis­ti­nes ra­ke­tas, ta­čiau jo­kių spren­di­mų iki šiol ne­priim­ta.

Kal­bė­da­ma su BNS, D.Gry­baus­kai­tė at­si­sa­kė įvar­dy­ti kon­kre­čias ka­ri­nes prie­mo­nes Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bai su­stip­rin­ti.

NA­TO spren­di­mų priėmimas

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė tei­gė su­si­ti­ki­me kal­bė­ju­si ir apie tai Al­jan­so re­for­mą, kad ja­me spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi grei­čiau.

„Bū­ti­na, kad spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­sas NA­TO vyk­tų dar spar­čiau, šio­je sri­ty­je bū­ti­nos re­for­mos“, – BNS sa­kė pre­zi­den­tė.

Lie­tu­vos ir ki­tų re­gio­no ša­lių par­ei­gū­nai yra ra­gi­nę su­teik­ti dau­giau įga­lio­ji­mų NA­TO vy­riau­sia­jam gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­dui – ši par­ei­gy­bė daž­nai va­di­na­ma ang­liš­ka san­trum­pa SA­CEUR.

To­kie siū­ly­mai grin­džia­mi ne­ri­mu, jog spren­di­mų pri­ėmi­mas ta­ry­bo­je, ku­rio­je po­sė­džiau­ja vi­sų ša­lių at­sto­vai, kri­zės at­ve­ju ga­li už­truk­ti per­ne­lyg il­gai.

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė ti­kin­ti, kad kai ku­rios re­for­mos ga­li bū­ti pa­tvir­tin­tos per šie­met Briu­se­ly­je vyk­sian­tį NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą.

M.Pen­ce'as po su­si­ti­ki­mo so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ par­ašė, kad Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tams „pat­vir­ti­no JAV įsi­pa­rei­go­ji­mą jų sau­gu­mui ir mū­sų par­tne­rys­tei“.

Gy­ny­bos finansavimas

JAV vi­cep­re­zi­den­tas su Bal­ti­jos ša­lių va­do­vais su­si­ti­ko Eu­ro­po­je tvy­rant ne­ri­mui dėl nau­jo­jo JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po už­sie­nio po­li­ti­kos ir po­žiū­rio į Ru­si­ją.

Eu­ro­po­je šią sa­vai­tę ap­si­lan­kę aukš­to ran­go JAV par­ei­gū­nai tei­gė, kad Va­šing­to­nas pa­lai­kys tran­sat­lan­ti­nį al­jan­są, bet kar­tu pa­kar­to­jo ra­gi­ni­mus eu­ro­pie­čiams di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai.

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad šis Va­šing­to­no ra­gi­ni­mas yra tei­sin­gas.

„Jung­ti­nės Vals­ti­jos tu­ri vi­siš­kai pil­ną tei­sę par­ei­ka­lau­ti, kad eu­ro­pie­čiai dau­giau skir­tų sa­vo sau­gu­mui pa­tys ir kad in­ves­tuo­tų į sa­vo gy­ny­bą taip pat dau­giau“, – tei­gė pre­zi­den­tė.

„Jie mums pa­kar­to­jo, kad ne­at­si­sa­ko bū­ti so­li­da­rūs, pa­dė­ti ir pri­siim­ti sa­ko at­sa­ko­my­bės da­lį už vi­so pa­sau­lio ir Eu­ro­pos sau­gu­mą. Bet pui­kiai su­pran­ta­me, kad at­si­ra­dus nau­joms grės­mėms, su­ak­ty­vė­jus Ru­si­jos veiks­mams ap­link mū­sų sie­ną – ma­to­me kiek Ru­si­ja in­ves­tuo­ja į sa­vo ka­riuo­me­nę ir kaip ag­re­sy­viai el­gia­si – ma­nau bū­tų vi­siš­kai ne­at­sa­kin­ga veng­ti at­sa­ko­my­bės už sa­vo sau­gu­mą ir in­ves­ti­ci­jas į sa­vo sau­gu­mą. Tai bū­tų di­džiu­lė klai­da vi­siems mums, ku­ri bū­tų is­to­riš­kai nie­kad ne­pa­tei­sin­ta“, – sa­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.