D. Grybauskaitė: JAV niekada nenuvylė
Kad ir kas lai­mė­tų ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ti­ki, kad Ame­ri­ka ne­iš­si­ža­dės są­jun­gi­nin­kėms, taip pat ir Bal­ti­jos ša­lims, duo­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Mū­sų ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, Ame­ri­ka nie­kuo­met ne­nu­vy­lė sa­vo par­tne­rių.

D. Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad šian­die­ni­nis J. Bi­de­no vi­zi­tas į Bal­ti­jos re­gio­ną skir­tas NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mui. „Ir ką kon­kre­čiai, ir kaip ga­lė­tų pa­da­ry­ti JAV. Tai yra lyg ir toks pe­rė­ji­mas ir pa­li­ki­mas ad­mi­nis­tra­ci­jos, ku­ri bu­vo Lie­tu­vai ti­krai pa­lan­ki. Mums la­bai svar­bu, kad bū­tų pe­rė­mi­mas, taip va­di­na­ma is­to­ri­nė ad­mi­nis­tra­ci­jų at­min­tis, kad ir ko­kia ji bū­tų ar at­ei­tų. Aiš­ku, kal­ba­me apie sau­gu­mo, at­gra­sy­mo ga­ran­ti­jas ir JAV bu­vi­mą mū­sų re­gio­ne vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma. Tai bus ir pra­ty­bos, ir pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas vie­no­je iš vals­ty­bių, oro gy­ny­bos stip­ri­ni­mas, ku­ris apims vi­są re­gio­ną. Kal­ba­me la­bai kon­kre­čiai ir apie pi­ni­gų su­mas, ir apie inf­ras­truk­tū­ros in­ves­ti­ci­jas mū­sų re­gio­ne“, – apie su­si­ti­ki­mą pa­sa­ko­jo pre­zi­den­tė.

D. Gry­baus­kai­tės nuo­mo­ne, po lap­kri­tį JAV vyk­sian­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­tu­rė­tų keis­tis. „Ti­ki­me JAV, o ne kon­kre­čia ad­mi­nis­tra­ci­ja. Ši vals­ty­bė nie­ka­da ne­nu­vy­lė sa­vo par­tne­rių. Ji NA­TO yra vie­na pa­grin­di­nių mū­sų par­tne­rių, vi­sa­da vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, kad ir ko­kia ad­mi­nis­tra­ci­ja bū­tų. To­dėl ži­no­me ir pa­si­ti­ki­me sa­vo NA­TO par­tne­riais, tiek JAV, tiek ir vi­so­mis ki­to­mis par­tne­rė­mis, ir esa­me pa­si­ren­gę stra­te­giš­kai bend­ra­dar­biau­ti“, – šian­dien Ry­go­je žur­na­lis­tams sa­kė mū­sų ša­lies va­do­vė.

D. Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va su JAV glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja ir dvi­ša­liu lyg­me­niu: ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, inf­ras­truk­tū­ros vys­ty­mo, kai ku­rios ka­ri­nės gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mo sri­ty­se. „Ta­čiau kon­kre­ty­bės te­gul lie­ka spe­cia­lis­tams, o ne vie­šai dis­ku­si­jai. Mums svar­biau­sia – sau­gu­mas“, – ak­cen­ta­vo ji.

Ša­lies va­do­vė taip pat pra­ne­šė, kad JAV ke­ti­na in­ves­tuo­ti į re­gio­ni­nę Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos oro gy­ny­bą. JAV ir ki­tų NA­TO par­tne­rių bu­vi­mo mū­sų re­gio­ne, anot D. Gry­baus­kai­tės, bus tiek, kiek rei­kės. „Tai spręs kon­kre­čiai NA­TO eks­per­tai ir kiek­vie­na ša­lis da­ly­vaus pa­gal sa­vo pa­jė­gu­mus. Ta­čiau bend­ri pla­na­vi­mai vyks NA­TO lyg­me­niu, o ne kon­kre­čiai su at­ski­ra ša­li­mi. To­kį bu­vi­mą jau da­bar tu­ri­me per pra­ty­bas, bū­si­mo ba­ta­lio­no, ku­riam va­do­vaus Vo­kie­ti­ja dis­lo­ka­vi­mą“, – pa­brė­žė pre­zi­den­tė.