D. Grybauskaitė: jaunimo požiūris toks, kokio ir tikėjausi
Jau ki­tą pir­ma­die­nį Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je tar­ny­bą pra­de­da pir­mie­ji nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai. Su jais su­si­tik­ti vyk­sian­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė LRT RA­DI­JUI sa­ko, kad pa­trio­tiz­mas ir no­ras bū­ti sa­va­no­riais ro­do, jog jau­ni­mo po­žiū­ris į ša­lies lais­vę yra toks, ko­kio ir ti­kė­ta­si.

„La­bai džiau­giuo­si, kad prie­var­ti­nės pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos šie­met ne­rei­kės. Džiu­gi­na, kad kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se sa­va­no­riai vi­siš­kai už­pil­dė tą kuo­pą, ku­rią bu­vo pla­nuo­ja­ma kvies­ti“, – tei­gia ša­lies va­do­vė.

Ji pri­du­ria, kad, pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos ar Šiau­lių ra­jo­nuo­se – la­bai daug pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sio jau­ni­mo, o la­biau­siai at­si­lie­ka Vil­nius. „Praė­jo be­veik trys mė­ne­siai, o ypač sos­ti­nė ti­krai ga­lė­tų par­ody­ti pa­vyz­dį“, – ma­no D. Gry­baus­kai­tė.

– Pre­zi­den­te, su dar­bo vi­zi­tu vyks­ta­te į Lat­vi­ją, kur da­ly­vau­si­te ofi­cia­lio­je NA­TO stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir kom­pe­ten­ci­jos cen­tro inau­gu­ra­ci­jo­je. Koks tai cen­tras?

– Tai tre­čias NA­TO kom­pe­ten­ci­jos cen­tras Bal­ti­jos ša­ly­se. La­bai džiau­giuo­si, kad ir Lat­vi­ja da­bar to­kį tu­rės. Tai ro­do, kad vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys tam­pa la­bai svar­bios NA­TO al­jan­sui.

Lat­vi­jos cen­tras at­liks la­bai rim­tą mi­si­ją. Pir­miau­sia – tu­rės už­ti­krin­ti NA­TO al­jan­so in­for­ma­ci­nį sau­gu­mą, for­muo­ti NA­TO stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos dok­tri­ną, par­eng­ti ge­riau­sias pra­kti­kas, kaip de­kons­truo­ti prieš­iš­ką pro­pa­gan­dą bei me­lą ir kaip su tuo ko­vo­ti – tai­gi ir at­rem­ti in­for­ma­ci­nes at­akas. Dėl da­bar­ti­nio geo­po­li­ti­nio fo­no toks cen­tras pas mū­sų kai­my­nus ypač svar­bus.

O mes di­džiuo­ja­mės ir džiau­gia­mės, kad tu­ri­me Ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, o es­tai – Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą.

– Vi­zi­to me­tu su­si­tik­si­te ir su Lat­vi­jos pre­zi­den­tu Rai­mon­du Vė­juo­niu. Ką ža­da­te ap­tar­ti?

– Tu­ri­me ti­krai daug svar­bių klau­si­mų, ku­riuos bū­ti­na ap­tar­ti. Pir­miau­sia – Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mo stip­ri­ni­mas ir gy­ny­ba. No­riu pa­si­džiaug­ti ir pri­min­ti, kad rug­sė­jo 3 die­ną še­šio­se vals­ty­bė­se bus ati­da­ry­tos NA­TO va­da­vie­tės, Lie­tu­vo­je – taip pat. O į va­da­vie­tės cen­tro ati­da­ry­mą Lie­tu­vo­je mes lau­kia­me ir at­vyks­tan­čio NA­TO va­do­vo.

Taip pat kal­bė­si­me apie tai, kad rei­kia ir to­liau stip­rin­ti mū­sų ro­ta­ci­nes są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas. Kal­bė­si­me dėl su­nkio­sios ka­ri­nės tech­ni­kos dis­lo­ka­ci­jos ir dau­ge­lio ki­tų da­ly­kų. Tai­gi pir­mas klau­si­mų blo­kas – gy­ny­ba.

An­tras, ži­no­ma, – mū­sų eu­ro­pi­nė prog­ra­ma ir Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos po­zi­ci­jos. Čia taip pat yra daug iš­šū­kių: ener­ge­ti­kos, trans­por­to pro­jek­tų iš­šū­kiai, pa­bė­gė­lių prie­globs­čio klau­si­mas, Grai­ki­jos si­tua­ci­ja, ma­tyt, to­liau rei­ka­laus dė­me­sio. Tai­gi dvie­jų ša­lių po­zi­ci­jų de­ri­ni­mas ir bus vie­nas iš pa­grin­di­nių eu­ro­pi­nio blo­ko klau­si­mų, ku­riuos ap­tar­si­me su Lat­vi­jos pre­zi­den­tu.

– Jau ki­tą pir­ma­die­nį, rugp­jū­čio 24 die­ną, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je tar­ny­bą pra­de­da pir­mie­ji nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai. Va­žiuo­si­te su jais su­si­tik­ti ir jų pa­svei­kin­ti. Kaip sklan­džiai vy­ko pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos at­kū­ri­mas ir pir­ma­sis šau­ki­mas? Juk dis­ku­si­jų ir ver­ti­ni­mų bū­ta la­bai įvai­rių.

– Tu­rė­jo taip bū­ti – kai ne vis­ką ži­nai, bū­na daug spe­ku­lia­ci­jų, nuo­gąs­ta­vi­mų. La­bai džiau­giuo­si, kad jau da­bar į pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą tu­ri­me 2,5 tūkst. sa­va­no­rių. Ka­dan­gi kas mė­ne­sį bus for­muo­ja­mi maž­daug 500 žmo­nių [da­li­niai], tai pra­ktiš­kai iki me­tų pa­bai­gos tu­rė­si­me vi­sus su­pla­nuo­tus 3 tūkst. Va­di­na­si, rea­liai šau­ki­mo ir ne­rei­kės.

Pa­trio­tiz­mas ir no­ras ei­ti sa­va­no­riais į mū­sų ka­riuo­me­nę ro­do, kad jau­ni­mo su­pra­ti­mas ir po­žiū­ris į sa­vo mi­si­ją, sa­vo at­sa­ko­my­bę, ša­lies lais­vę yra ti­krai toks, ko­kio ir ti­kė­jo­mės. La­bai džiau­giuo­si, kad prie­var­ti­nės pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos šie­met ne­rei­kės. Džiu­gi­na, kad kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se sa­va­no­riai vi­siš­kai už­pil­dė tą kuo­pą, ku­rią bu­vo pla­nuo­ja­ma kvies­ti.

Taip pat džiu­gi­na, kad to­kiuo­se re­gio­nuo­se, kaip Klai­pė­dos, Šiau­lių ir kt., yra la­bai daug pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sio jau­ni­mo. Ko ge­ro, la­biau­siai at­si­lie­ka Vil­nius. Pra­ėjo be­veik trys mė­ne­siai, o ypač sos­ti­nė ti­krai ga­lė­tų par­ody­ti pa­vyz­dį.