D. Grybauskaitė ir A. Duda susitiks Dubrovnike
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ry­toj iš­vyks­ta į Dub­rov­ni­ką (Kroa­ti­ja), kur da­ly­vaus Ad­ri­jos, Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­rų ini­cia­ty­vai ap­tar­ti skir­ta­me fo­ru­me. Prieš ren­gi­nį nu­ma­ty­tas ša­lies va­do­vės ir Len­ki­jos pre­zi­den­to Andr­ze­jaus Du­dos su­si­ti­ki­mas.

Ne­pai­sant dek­la­ruo­ja­mos Lie­tu­vos ir Len­ki­jos par­tne­rys­tės, mū­sų ša­lių va­do­vai bend­rau­ja tik per dau­gia­ša­lius su­si­ti­ki­mus ar tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se. Me­tus Len­ki­jos pre­zi­den­to par­ei­gas ei­nan­tis A. Du­da iki šiol nė kar­to ne­si­lan­kė Lie­tu­vo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu. Pa­sta­ruo­ju me­tu į kai­my­ni­nę ša­lį su ofi­cia­liu vi­zi­tu ne­vy­ko ir D. Gry­baus­kai­tė (lie­pą pre­zi­den­tė lan­kė­si Var­šu­vo­je, bet kai­my­ni­nės ša­lies sos­ti­nė­je ji da­ly­va­vo NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me).

Pro­gą su­si­tik­ti ir ap­tar­ti svar­biau­sius klau­si­mus D. Gry­baus­kai­tė ir A. Du­da tu­rės ry­toj Dub­rov­ni­ke, kur abu da­ly­vaus tarp­tau­ti­nia­me fo­ru­me. Skel­bia­ma, kad Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pre­zi­den­tai su­si­tiks prieš ren­gi­nį bei ap­tars bend­ra­dar­bia­vi­mą ener­ge­ti­kos ir ka­ri­nio sau­gu­mo sri­ty­se, stra­te­gi­nius dvi­ša­lius pro­jek­tus, bend­ra­dar­bia­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NA­TO, geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir vi­so re­gio­no sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes, pa­dė­tį Eu­ro­po­je po „Bre­xit“.

Dub­rov­ni­ko su­si­ti­ki­me bus ap­ta­ria­mos Ad­ri­jos, Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­rų re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ener­ge­ti­kos, trans­por­to, eko­no­mi­kos ir skait­me­ni­nės rin­kos sek­to­riuo­se, po­ten­cia­lūs re­gio­nų sau­gu­mui ir spar­tes­nei rai­dai svar­būs inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tai. Fo­ru­mo mo­to – „Stip­rin­ti Eu­ro­pą su­jun­giant Šiau­rę ir Pie­tus“. Po ly­de­rių su­si­ti­ki­mo pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ti bend­rą po­li­ti­nę Tri­jų jū­rų dek­la­ra­ci­ją.

Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­va geog­ra­fiš­kai su­jungs 12 vals­ty­bių: Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją, Len­ki­ją, Če­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Aus­tri­ją, Slo­vė­ni­ją, Kroa­ti­ją, Ru­mu­ni­ją ir Bul­ga­ri­ją.