D. Grybauskaitė: iki susitarimo su Graikija dar toli
Grai­ki­jos vy­riau­sy­bė vis dar ne­sup­ran­ta, kas ga­li nu­tik­ti vals­ty­bei, jei val­džia ne­pe­rims at­sa­ko­my­bės už sa­vo veiks­mus, ma­no Lie­tu­vos pre­zi­den­tė. Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia, kad eu­ro zo­nos va­do­vai dar to­li iki su­si­ta­ri­mo su Grai­ki­ja dėl sko­lų kri­zės spren­di­mo.

„Šian­die­nos su­si­ti­ki­mas bu­vo ge­ras, kal­bant apie pro­ce­są, bet ne apie iš­va­das, At­ei­nan­čios 48 va­lan­dos yra ne­abe­jo­ti­nai svar­bios, bet mes vis dar ne­jau­čia­me, kad Grai­ki­jos vy­riau­sy­bė ti­krai su­pran­ta, kas ga­li at­si­tik­ti ar­ba ga­lė­tų at­si­tik­ti, jei jie ne­siims at­sa­ko­my­bės ir ne­pe­rims ša­lies at­ei­ties į sa­vo ran­kas. Nie­kas ne­ga­li gy­ven­ti už grai­kus, nie­kas ne­ga­li už Grai­ki­jos vy­riau­sy­bę pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės. Ir bū­tent apie tai mes kal­ba­me, tad šian­dien mes (...) įti­ki­nė­ja­me Grai­ki­jos vy­riau­sy­bę nau­do­tis mū­sų pa­tir­ti­mi ir da­ry­ti tai, ko iš jų ti­ki­ma­si ir kas yra bū­ti­na“, - po eu­ro zo­nos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Briu­se­ly­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, kol kas jai ne­pa­da­rė įspū­džio Grai­ki­jos pa­siū­ly­mai: „Kol kas ne, bet su­si­ta­ri­mas yra bū­ti­nas mums vi­siems (...), bet mes vis dar to­li nuo jo“.

Pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me 19-os eu­ro zo­nos vals­ty­bių fi­nan­sų mi­nis­trų, ar­ba va­di­na­mo­sios Eu­rog­ru­pės, su­si­ti­ki­me ne­pa­vy­ko pa­siek­ti su­si­ta­ri­mo dėl nau­jo re­for­mų pla­no, ku­rį iš­va­ka­rė­se pa­tei­kė Grai­ki­ja.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris par­eiš­kė „e­sąs įsi­ti­ki­nęs“, kad po pen­kių mė­ne­sių ak­la­vie­tės ga­lu­ti­nis su­si­ta­ri­mas tarp Grai­ki­jos ir jos tarp­tau­ti­nių kre­di­to­rių - ES bei Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do - bus pa­siek­tas šią sa­vai­tę. Grai­ki­jos pa­siū­ly­mus ap­ta­rė ir eu­ro zo­nos va­do­vai ne­ei­li­nia­me vir­šū­nių su­si­ti­ki­me.

Eu­ro zo­nos ša­lių fi­nan­sų mi­nis­trai tre­čia­die­nį dar kar­tą mė­gins pa­siek­ti ga­lu­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos sko­lų naš­tos sle­gia­mai Grai­ki­jai. De­ry­bos įvyks Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­rių vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se.

Grai­ki­ja par­ašė laišką

Grai­ki­jos prem­je­ras Alek­sis Cip­ras pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis pa­tei­kė pa­siū­ly­mą su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą 2015 ir 2016 me­tais, pa­grįs­tą kre­di­to­rių pa­gei­dau­ja­mais vals­ty­bės įplau­kų per­tek­liaus už­da­vi­niais ir esą „vir­ši­jan­tį“ sko­lin­to­jų rei­ka­la­vi­mus.

Nau­jie­nų agen­tū­ra AFP ci­ta­vo A.Cip­ro laiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Jea­nui-Clau­de'ui Junc­ke­riui, ku­ria­me sa­ko­ma, jog bus sie­kia­ma, kad Grai­ki­jos pir­mi­nis biu­dže­to per­tek­lius šiais me­tais bū­tų 1 proc., o at­ei­nan­čiais me­tais – 2 proc. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

Dėl šios prie­žas­ties At­ėnai iš­kė­lė sau tiks­lą im­tis fis­ka­li­nių prie­mo­nių, ku­rios 2015 me­tais tu­rė­tų pa­di­din­ti įplau­kas 1,51 proc. BVP, o 2016 me­tais – 2,87 proc. BVP, šiek tiek dau­giau ne­gu pra­šo kre­di­to­riai.

Tai­gi „rei­ka­lau­ja­mi už­da­vi­niai bu­vo vir­šy­ti“, sa­ko­ma A.Cip­ro laiš­ke.