D. Grybauskaitė: „Gruzija, kaip ir Lietuva, supranta, ką reiškia agresyvi kaimynė“
Di­džiu­lė Gru­zi­jos vė­lia­va, ap­sup­ta šir­dies for­mos Lie­tu­vos vė­lia­va - to­kį įspū­din­gą vaiz­dą ge­gu­žės 26 die­nos vi­dur­die­nį ga­li­ma bu­vo ma­ty­ti Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je. Taip bu­vo mi­ni­ma Gru­zi­jos Ne­prik­lau­so­my­bės die­na.

Gru­zi­jos Ne­prik­lau­so­my­bės die­na skir­ta pa­mi­nė­ti 1918 me­tų ge­gu­žės 26-ąją pri­im­tą Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­tą, pa­gal ku­rį, po Ru­si­jos im­pe­ri­jos žlu­gi­mo, Gru­zi­ja pa­skelb­ta De­mo­kra­ti­ne Res­pub­li­ka. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, ren­gi­nys "Lie­tu­vos ir Gru­zi­jos Lais­vės Vė­lia­vų Ke­lias" pa­brė­žia mū­sų ša­lių žmo­nių vie­ny­bę. Lie­tu­va pa­lai­ko Gru­zi­jos ne­prik­lau­so­my­bę, te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir pa­si­rink­tą eu­ro­pi­nę kryp­tį.

Vė­lia­vų lai­ky­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Sei­mo na­riai, Lie­tu­vo­je akre­di­tuo­tų dip­lo­ma­ti­nių mi­si­jų va­do­vai.

D. Gry­baus­kai­tė kal­bė­jo, ko­dėl svar­bu pa­lai­ky­ti Gru­zi­ją: "Ši vals­ty­bė, kaip ir Lie­tu­va, su­pran­ta, ką reiš­kia ag­re­sy­vi kai­my­ni­nės ša­lies veik­la, ką reiš­kia pra­ras­ti da­lį sa­vo te­ri­to­ri­jos, ką reiš­kia eko­no­mi­nė blo­ka­da ir pa­na­šios spau­di­mo prie­mo­nės, nau­do­ja­mos prieš lais­vės ir ne­prik­lau­so­my­bės sie­kian­čią ša­lį." Pre­zi­den­tė tei­gė, kad vi­sa tai is­to­ri­nė­mis ban­go­mis tę­sia­si la­bai se­niai. "To­dėl Lie­tu­va Gru­zi­ją lai­ko sa­vo se­se Kau­ka­ze. Ir yra pa­si­ren­gu­si pa­dė­ti, da­lin­tis pa­ty­ri­mu ir pa­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je", - kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak V. Lands­ber­gio, Gru­zi­ja yra la­bai ar­ti­ma to­li­mų aukš­tų kal­nų ša­lis. "Kal­nie­čiai yra sa­vaip iš­di­dūs žmo­nės, gal to­dėl, kad jie pa­sau­lį ma­to iš aukš­tai ir pla­čiai, vaikš­to be­dug­nių kraš­tais, yra drą­sūs ir ne­prik­lau­so­mi. Mes džiau­gia­mės, tu­rė­da­mi to­kią drau­gę, kaip Gru­zi­ja. Mes iš­gy­ven­da­vo­me dėl jos tra­ge­di­jų ir ne­lai­mių, džiau­gė­mės jos ko­va dėl lais­vės ir sėk­me. Svei­ki­na­me vi­si kar­tu se­sę Gru­zi­ją."

Gru­zi­jos am­ba­sa­do­rė Kha­tu­na Sa­luk­va­dze kal­bė­jo: “Y­pa­tin­gai ma­lo­nu šian­dien čia ma­ty­ti Lie­tu­vos jau­ni­mą, lai­kan­tį šias dvi vė­lia­vas. Prieš 97 me­tus - 1918-ai­siais mū­sų pro­tė­vių sva­jo­nė iš­si­pil­dė ir Gru­zi­ja pa­skel­bė ne­prik­lau­so­my­bę bei pa­su­ko Eu­ro­pos link, tap­da­ma de­mo­kra­ti­ne res­pub­li­ka. Nuo­sta­bus vaiz­das, ku­rį ma­to­me šian­dien – dvi gra­žios Lie­tu­vos ir Gru­zi­jos vė­lia­vos, su­si­lie­ju­sios į spal­vin­gą har­mo­ni­ją – sim­bo­li­zuo­ja mū­sų vals­ty­bių pi­lie­čių drau­gys­tę, jie my­li sa­vo ša­lių lais­vę ir puo­se­lė­ja de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes. No­rė­čiau pa­dė­ko­ti Lie­tu­vos žmo­nėms už pa­lai­ky­mą ir bu­vi­mą kar­tu su Gru­zi­ja vi­sus šiuos me­tus ir šian­dien. Kaip tar­pu­sa­vy­je per­si­py­nu­sios mū­sų vė­lia­vos, taip yra per­si­py­nę ir mū­sų lais­vės ke­liai.”

Gru­zi­jos vė­lia­vą, ku­rią lai­kė Vil­niaus mo­kyk­lų mo­ki­niai, su­kū­rė ini­cia­ty­vi­nė gru­pė bei moks­lei­viai iš Anykš­čių, va­do­vau­ja­mi Šir­vin­tų kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Eri­ko Drus­ki­no. Gru­zi­jos vė­lia­vos ga­my­bą rė­mė bend­ro­vė „IDS Bor­jo­mi Eu­ro­po­je“. Iš­skleis­ta vė­lia­va yra 45 me­trų il­gio ir 30 me­trų plo­čio. Jai pa­nau­do­ta 900 me­trų me­džia­gos. Anykš­čių pe­da­go­gai ir stu­den­tai ją pa­siu­vo per pen­kis sa­vait­ga­lius. Idė­jos au­to­rius yra Šir­vin­tų kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Eri­kas Drus­ki­nas. Ši gru­pės anykš­tė­nų pa­siū­ta Gru­zi­jos vė­lia­va pre­ten­duo­ja į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą. Anykš­čių An­ta­no Vie­nuo­lio pro­gim­na­zi­ja jau yra pa­siu­vu­si pa­čią il­giau­sią mū­sų ša­lies vė­lia­vą, ku­ri bu­vo iš­skleis­ta Tbi­li­sy­je.