D. Grybauskaitė gruodį Ukrainoje susitiks su P. Porošenka
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė gruo­dį vyks į Ukrai­ną, kur su šios ša­lies pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ka ap­tars sau­gu­mo bei eu­roin­teg­ra­ci­jos klau­si­mus.

D.Gry­baus­kai­tė gruo­džio vi­du­ry­je Ki­je­ve da­ly­vaus kas­met vyks­tan­čio­je Ukrai­nos ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tų ta­ry­bo­je, BNS pa­tvir­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Su­si­ti­ki­me ke­ti­na­ma ap­tar­ti sau­gu­mo si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, ES aso­cia­ci­jos su Ukrai­na su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mą, be­vi­zio re­ži­mo, dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus.

D.Gry­baus­kai­tės vi­zi­tas vyks prieš gruo­dį vyk­sian­čią Eu­ro­pos va­do­vų ta­ry­bą, ku­rio­je bus ke­lia­mas sank­ci­jų Ru­si­jai pra­tę­si­mo klau­si­mas ne­pa­vyks­tant pa­siek­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mo, dis­ku­tuo­ja­ma dėl ES aso­cia­ci­jos su Ukrai­na su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo, ku­ris įstri­go po Ukrai­nai ne­pa­lan­kių Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tų. Lap­kri­čio 24 die­ną Briu­se­ly­je taip pat vyks ES ir Ukrai­nos aukš­čiau­sio­jo ly­gio su­si­ti­ki­mas.

Lie­tu­va nuo­lat reiš­kia pa­lai­ky­mą Ukrai­nai ko­vo­je prieš iš­orės ag­re­so­rių bei įgy­ven­di­nant rei­ka­lin­gas re­for­mas.

Pre­zi­den­tų ta­ry­ba vyks jau de­vin­tą­jį kar­tą. Per­nai ša­lių va­do­vai su­si­ti­ko Vil­niu­je.

ES iki šių me­tų pa­bai­gos yra pra­tę­su­si eko­no­mi­nes sank­ci­jas Ru­si­jai, ku­rios jai bu­vo įves­tos už vaid­me­nį Ukrai­nos konf­lik­te. Sank­ci­jos, tai­ko­mos Ru­si­jos naf­tos, fi­nan­sų ir gy­ny­bos sek­to­riams, įves­tos po to, kai 2014 me­tų lie­pą virš Ry­tų Ukrai­nos bu­vo nu­muš­tas oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ lėk­tu­vas. Ru­si­ja ne­igia pri­si­dė­ju­si prie lėk­tu­vo nu­mu­ši­mo bei kar­tu su Ukrai­nos se­pa­ra­tis­tais kal­ti­na tuo Ukrai­nos pa­jė­gas. Va­ka­rai taip pat kal­ti­na Ru­si­ją se­pa­ra­tis­tų rė­mi­mu, ka­ri­niai veiks­mai Ukrai­nos ry­tuo­se tę­sia­si to­liau.