D. Grybauskaitė: grėsmės Lietuvai yra realios
Bal­ti­jos ša­lims yra iš­ki­lu­si rea­li grės­mė, ir jos tu­ri ruo­štis ka­ri­nio konf­lik­to me­tu sa­va­ran­kiš­kai at­si­lai­ky­ti bent tris par­as, kol į pa­gal­bą at­vyk­tų NA­TO są­jun­gi­nin­kai, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Tai ji sa­kė Kau­ne už­sie­nio žur­na­lis­tų pa­klaus­ta apie šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą.

„Tu­rė­jo­me šauk­ti­nius iki 2008 me­tų, ir ma­nė­me, kad to dau­giau nie­ka­da ne­be­rei­kės. Bet ap­link mū­sų sie­nas pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai, su­pra­to­me, kad grės­mės yra la­bai rea­lios. Grės­mės rea­lios vi­sam mū­sų re­gio­nui, Bal­ti­jos ša­lims. Mū­sų kai­my­nys­tė ta­po ma­žiau prog­no­zuo­ja­ma ir ag­re­sy­ves­nė, ir aš tu­riu ome­ny Ru­si­ją“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė mi­nė­jo iš­au­gu­sį Ru­si­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Ka­ra­liau­čiaus kraš­te, Bal­ti­jos jū­ro­je ir oro erd­vė­je, kur Ru­si­jos ka­ro lėk­tu­vų skry­džiai, pa­sak jos, ke­lia grės­mę ci­vi­li­nei avia­ci­jai.

„Ži­no­me NA­TO pro­ce­dū­ras. Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos ga­li pra­dė­ti veik­ti ma­žiau­siai po 72 va­lan­dų. Bet Bal­ti­jos ša­lys yra ga­na ma­žos. Tu­ri­me ap­si­sau­go­ti pa­tys bent šias 72 va­lan­das ar dau­giau“, - tei­gė ji.

Šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą pre­zi­den­tė taip pat pa­va­di­no aiš­kia ži­nia, kad Lie­tu­va už­pul­ta ne­pa­si­duo­tų ir gin­tų­si.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, prieš Bal­ti­jos ša­lis jau da­bar vyk­do­mas in­for­ma­ci­nis ka­ras ir ki­ber­ne­ti­nės at­akos.

„E­sa­me fron­to li­ni­jo­je, vyks­ta pir­ma­sis konf­ron­ta­ci­jos eta­pas, tu­riu ome­ny­je in­for­ma­ci­nį ka­rą, pro­pa­gan­dą ir ki­be­ra­ta­kas. Tai­gi, mes jau esa­me už­pul­ti. Ar tai pe­raugs į kon­ven­ci­nę konf­ron­ta­ci­ją? Ne­ži­no nie­kas. Bet jau da­bar tu­ri­me gin­tis nuo šio ag­re­sy­vaus el­ge­sio“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Kal­bė­da­ma su Lie­tu­vos žur­na­lis­tais, D.Gry­baus­kai­tė taip pat pa­brė­žė, kad lie­tu­viai pri­va­lo gin­ti sa­vo ša­lį.

„Kaip jūs ar­ba aš, ar­ba mes, lie­tu­viai, ga­li­me kreip­tis, pa­vyz­džiui, į da­ną ar vo­kie­tį, kad jis at­ei­tų mus gin­ti, jei­gu mums iš­kil­tų grės­mė, o mes pa­tys to kaž­ko­dėl ne­no­ri­me da­ry­ti? Tai mū­sų kons­ti­tu­ci­nė par­ei­ga“, - pa­brė­žė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tės in­ter­viu gar­so įra­šą BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rio pri­ėmi­mas bū­ti­nas, sie­kiant šie­met pa­kvies­ti ka­riuo­me­nės šauk­ti­nius. Pir­mie­ji kvie­ti­mai į ka­riuo­me­nę jau­nuo­lius nuo 19 iki 26 me­tų tu­rė­tų pa­siek­ti rugp­jū­čio - rug­sė­jo mė­ne­siais. Kas­met pla­nuo­ja­ma pa­šauk­ti apie 3 tūkst. vy­rų.